Ο ετήσιος απολογισμός των πεπραγμένων του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΚΘΒΕ ήταν το θέμα της συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΘΒΕ.
Κατά την τελική ψηφοφορία ο απολογισμός καταψηφίστηκε από τέσσερα (4) εν συνόλω επτά (7) μελών του Δ.Σ. Τον καταψήφισαν συγκεκριμένα ο Πρόεδρος (Θωμάς Τρικούκης), η Αντιπρόεδρος (Άννα Σταυρακοπούλου), και τα δύο (2) μέλη (Ευγενία (Τζένη) Αρσένη, Άννα Ιωακειμίδου). Λευκό ψήφισαν οι Γιώργος Σώχος και Ιωάννης Χρυσούλης. Υπέρ του απολογισμού ψήφισε μόνον η κ. Καίτη Ιμπροχώρη. 

«Δεν γεννάται θέμα για τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή» έσπευσε να επισημάνει νωρίτερα ο Σωτήρης Χατζάκης επικαλούμενος τον ιδρυτικό νόμο (2273/94), σύμφωνα με τον οποίο: «ο ετήσιος απολογισμός του έργου του Καλλιτεχνικού Διευθυντή μπορεί να απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πλήρως αιτιολογημένα με πλειοψηφία 2/3 επί του συνόλου των μελών του.

Και σε αυτό απαντά ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. με την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων: «Είναι προφανές, ότι κάθε τυχόν άλλος ισχυρισμός όπως ότι ο απολογισμός έχει «περάσει», δηλαδή έχει εγκριθεί, διότι τάχα δεν καταψηφίστηκε από τα 2/3 των μελών του Δ.Σ. είναι απολύτως ψευδής, αβάσιμος, προσχηματικός και αποτελεί φθηνή προπαγάνδα.

Ο ισχυρισμός αυτός επικαλείται την διάταξη του άρθρου 3 § 13 εδάφιο β του Ν. 2273/1994, που αφορά τα κρατικά θέατρα, την οποία όμως παρερμηνεύει χονδροειδώς. Η εν λόγω διάταξη ορίζει συγκεκριμένα ότι «Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ο διορισμός του Καλλιτεχνικού Διευθυντή μπορεί να ανακαλείται και πριν τη λήξη της θητείας του, σε περίπτωση που ο ετήσιος απολογισμός του έργου του Καλλιτεχνικού Διευθυντή απορριφθεί από το Δ.Σ. πλήρως αιτιολογημένα με πλειοψηφία 2/3 επί του συνόλου των μελών του».

Είναι προφανές ότι αυτό δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με την καταψήφιση του απολογισμού από το Δ.Σ., η απόφαση του οποίου είναι απολύτως αιτιολογημένη και έχει όλες τις νόμιμες συνέπειές. Όπως, άλλωστε προκύπτει από την ανωτέρω διάταξη ακόμη και αν ΟΛΑ τα μέλη του Δ.Σ. είχαν καταψηφίσει τον απολογισμό, θα ανήκε και πάλι στην διακριτική ευχέρεια του Υπουργού το να ανακαλέσει τον διορισμό του Καλλιτεχνικού Διευθυντή πριν λήξει η θητεία του», επισημαίνει ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του ΚΘΒΕ.