Ο δήμος Κορινθίων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες των πολιτών και της συμμετοχής τους στην τοπική κοινωνία, έχει προγραμματίσει την υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας, με στόχο να καλύψει το έλλειμμα επικοινωνίας ανάμεσα στο πολίτη και τον δήμο, να ενισχύσει την αμφίδρομη επικοινωνία, να μεγιστοποιήσει την δυνατότητα κοινωνικής συμμετοχής και να ισχυροποιήσει την έννοια της συνεργατικότητας μεταξύ πολιτών και δήμου.

Το έργο που αφορά τους δήμους Κορινθίων και Νεμέας, θα προωθήσει τη χρήση νέων τεχνολογιών και θα δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής συμμετοχής, η οποία θα προσφέρει διαδραστική και άμεση συμμετοχή, σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα.

Με στόχο «η δημοκρατία και ο διάλογος να γίνουν καθημερινή πρακτική» σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης, η πρόταση αυτή παρέχει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων, μεθόδων και υπηρεσιών που με συγκεκριμένα βήματα μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχημένη εφαρμογή της ηλεκτρονικής δημοκρατίας στην πράξη.

Αναλυτικότερα, το έργο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες διαβούλευσης, δημοσκοπήσεων, τηλεδιάσκεψης, κοινωνικής δικτύωσης, πληροφόρησης και εκπαίδευσης, ενώ οφείλουμε να σημειώσουμε ότι χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους με συνολικό προϋπολογισμό 108.000 ευρώ και ο χρόνος υλοποίησης του από την υπογραφή της σύμβασης είναι οι 12 μήνες.