Το θεσμικό και δικαστικό κενό, που υπάρχει στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά την ύπαρξη μηχανισμού, στον οποίο θα μπορεί να προσφεύγει μία επιχείρηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όταν εκτιμά ότι θίγεται από τις αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), επισημαίνει σε γραπτή ερώτησή της, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αίτημα γραπτής απάντησης, που κατέθεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Γαλλίδα ευρωβουλευτής του σοσιαλιστικού κόμματος, Catherine Trautmann.
Στην ερώτησή της η ευρωβουλευτής αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 για το δικαίωμα προσφυγής της οδηγίας 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/140/ΕΚ, ορίζεται ότι τα κράτη μέλη μεριμνούν «για την ύπαρξη αποτελεσματικών μηχανισμών σε εθνικό επίπεδο, βάσει των οποίων κάθε χρήστης ή επιχείρηση που παρέχει δίκτυα ή και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει, όταν θίγεται από απόφαση εθνικής ρυθμιστικής αρχής, δικαίωμα προσφυγής κατά της αποφάσεως ενώπιον οργάνου προσφυγής ανεξάρτητου από τους διαδίκους.

Ως προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών του συγκεκριμένου άρθρου και του συνολικού ρυθμιστικού πλαισίου, που διέπει τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, είχε οριστεί η 25η Μαΐου 2011». Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στον πίνακα αποτελεσμάτων για το ψηφιακό θεματολόγιο, που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 31 Μαΐου 2011, η Ελλάδα εξακολουθεί να μη διαθέτει σαφή διαδικασία προσφυγής και η αρμοδιότητα κρίσης των προσφυγών των αποφάσεων της εθνικής ρυθμιστικής αρχής, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), εξακολουθεί να μην έχει ανατεθεί σε συγκεκριμένο δικαστήριο.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα χρειάζεται επενδύσεις που θα συμβάλουν στην επίλυση της κρίσης την οποία αντιμετωπίζει, η κατάσταση αυτή», σημειώνει η κ. Trautmann, «οδηγεί σε νομική αβεβαιότητα για τους φορείς στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η οποία συνεπάγεται γι αυτούς καθυστέρηση των επενδύσεων, που θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν».

Στην ερώτησή της η κ. Trautmann ζητά να ενημερωθεί: 1. Ερωτήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη δυσλειτουργία αυτή; 2. Μπορεί να διευκρινίσει τα μέτρα, που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση του θετικού δικαίου στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι επί σειρά ετών οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕΤΤ και του ΟΤΕ βρίσκονται σε συνεχή πορεία σύγκρουσης, καθώς ο μεν Οργανισμός κατηγορεί την ΕΕΤΤ ότι δεν τον αφήνει να είναι ανταγωνιστικός ως προς τις τιμές, με αποτέλεσμα να χάνει έσοδα και, κατά συνέπεια, νέες επενδύσεις προς όφελος των ανταγωνιστών του, η δε Ρυθμιστική Αρχή να εκτιμά ότι ασκεί με συνέπεια τα καθήκοντά της που απορρέουν από τον ίδιο της το ρόλο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον ρόλο της ΕΕΤΤ έχουν αναφερθεί κατά καιρούς και κορυφαία στελέχη της Deutsche Telekom, ενώ έγινε ειδική αναφορά και στην τελευταία Γενική Συνέλευση του ΟΤΕ.