Αυστηρότερους όρους στη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις το 2013 και ελαστικοποίηση των προϋποθέσεων παροχής αντίστοιχων προϊόντων στα νοικοκυριά, αναμένουν οι αναλυτές της κεντρικής τράπεζας της Αλβανίας (ΒΟΑ).
Όπως αναφέρεται στην τελευταία έκθεση της ΒΟΑ αναφορικά με τις προοπτικές του τραπεζικού συστήματος, οι λόγοι για την επιβολή αυστηρότερων όρων στη χορήγηση δανείων προς τις επιχειρήσεις είναι, μεταξύ άλλων, η αύξηση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι μακροοικονομικές εξελίξεις, καθώς και ορισμένα ανησυχητικά στοιχεία για την πορεία συγκεκριμένων τομέων της οικονομικής δραστηριότητας.

Για τα νοικοκυριά, η ΒΟΑ επισημαίνει πως η οικονομική κατάσταση των πολιτών, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην αγορά ακινήτων και την αδυναμία αποπληρωμής των δανείων, οδήγησε τις τράπεζες στη λήψη μέτρων, όπως η μείωση του ποσού των δανείων που χορηγούνται. Πάντως, το τέταρτο τρίμηνο του 2012, οι όροι για τη χορήγηση δανείων που προορίζονται για την αγορά κατοικίας παρέμειναν αμετάβλητοι στα επίπεδα του πρώτου τριμήνου του 2012.

Η ΒΟΑ σημειώνει, επίσης, ότι στη διάρκεια του 2013, αναμένεται να γίνουν περισσότερο αυστηρά τα πρότυπα χορήγησης δανείων σε επιχειρήσεις, σε όρους χρήσης του δανείου και του μεγέθους των επιχειρήσεων. Αντίθετα, εκτιμάται ότι θα υπάρξουν εξελίξεις για την ελαστικοποίηση των όρων χορήγησης δανείων σε νοικοκυριά, ιδίως όσων προορίζονται για την αγορά κατοικίας, αλλά και τη χρηματοδότηση καταναλωτικών αναγκών. Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάρτιο του 2013 αναμένεται ότι θα μειωθεί η ζήτηση για τα δάνεια, ιδίως από τις επιχειρήσεις, ενώ ο σκοπός του δανείων εκτιμάται ότι θα αφορά κυρίως την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και των παραγωγικών αναγκών, παρά την υλοποίηση νέων επενδύσεων.