Οι ιδιώτες πιστωτές και οι κυβερνήσεις θα συνεισφέρουν στις διασώσεις των προβληματικών τραπεζών ακόμα και εάν ο μηχανισμός χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Ευρωζώνης (ESM) συμμετέχει στην ανακεφαλαιοποίησή τους, αναφέρει έγγραφο της Ε.Ε. που περιήλθε στην κατοχή του Reuters. 

Στο έγγραφο που ετοιμάστηκε για το Εurogroup της επόμενης εβδομάδας,  δεν γίνεται σαφής αναφορά για τις ζημιές που θα επωμίζονται οι πιστωτές, παρά μόνο ότι το επίπεδό τους θα είναι το κατάλληλο.

«Τα ιδιωτικά κεφάλαια θα διερευνώνται ως η πρώτη λύση, συμπεριλαμβανομένης και της επαρκούς συνεισφοράς  των υφιστάμενων μετόχων,» αναφέρεται στο έγγραφο. «Ένα κατάλληλο επίπεδο απομείωσης ή μετατροπής του χρέους θα πρέπει να λάβει χώρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε.», τονίζεται στο έγγραφο.

TAGS