Μεγαλύτερη έμφαση στη λήψη μέτρων σε εθνικό επίπεδο παρά σε μέτρα που θα ληφθούν συντονισμένα σε επίπεδο όλων των χωρών μελών της ΕΕ παρουσιάζεται να δίνει ο Κύπριος πολίτης όσον αφορά την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Αυτό προκύπτει από την έρευνα του ευρωβαρομέτρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Ένας χρόνος πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014 - Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος».

Το 53% των ερωτηθέντων στην Κύπρο (41% στους 27 της ΕΕ) θεωρεί ότι θα ήταν περισσότερο προστατευμένο από την κρίση με τη λήψη μεμονωμένων μέτρων ενώ το 44% (50% ο μέσος όρος στους 27 της ΕΕ) προκρίνει συντονισμένα μέτρα με τις άλλες χώρες.

Σε ερώτηση για το ποιος τομέας θα έπρεπε να έχει προτεραιότητα δεδομένης της κρίσης, οι Κύπριοι ανέδειξαν πρώτο με 84% (74% στους 27 της ΕΕ) την καταπολέμηση της ανεργίας, δεύτερο την τόνωση της ανάπτυξης με 54% (35% σε επίπεδο 27 ΕΕ) και τρίτο τη μείωση του δημοσίου χρέους των κρατών μελών με 39% (32% σε επίπεδο 27 ΕΕ).

Μεγάλη διαφορά από το μέσο όρο των απαντήσεων στις χώρες μέλη παρατηρείται στο πως οι Κύπριοι αντιλαμβάνονται το ρόλο του ευρώ στην κρίση. Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το κατά πόσο το ευρώ έχει μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις, το 28% (38% ο μέσος όρος στην ΕΕ) απάντησε θετικά και το 67% αρνητικά (51% ο μέσος όρος).

Σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ που αντιπροσωπεύει περί το 1% του συνολικού ΑΕΠ όλων των κρατών μελών (περίπου 145 δισεκατομμύρια ευρώ), το 34% απάντησε πως δεν γνωρίζει (26% ο μέσος όρος), το 31% κρίνει αυτή την αναλογία υπερβολικά χαμηλή (22% ο μέσος όρος), το 28% την κρίνει περίπου σωστή (39% ο μέσος όρος) και μόλις το 7% την χαρακτήρισε υπερβολικά υψηλή (13%).

Στην ερώτηση για το ποιοι τομείς πρέπει να αποσπούν τη μερίδα του λέοντος του προϋπολογισμού της ΕΕ, οι Κύπριοι ιεράρχησαν τους τομείς ως εξής: οικονομική ανάπτυξη 78%, δημόσια υγεία 58%, εκπαίδευση και κατάρτιση 56%, απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις 41%, γεωργία και αγροτική ανάπτυξη 30%, άμυνα και ασφάλεια 23%.

Η βελτίωση της παιδείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης αποδεικνύεται για τους Κύπριους η κορυφαία (66%) πρωτοβουλία που θα μπορούσε να βελτιώσει περισσότερο την απόδοση της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Η μείωση του δημόσιου ελλείμματος και χρέους ιεραρχήθηκε, με 53%, ως δεύτερη και η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία ως η τρίτη με 34%.

Στην ερώτηση "το 2025 ποιος από τους ακόλουθους παράγοντες θα σας δώσει περισσότερο τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από τις θετικές επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης" οι Κύπριοι ερωτηθέντες κατέταξαν την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρώτη θέση με 45% και την Κυπριακή κυβέρνηση δεύτερη με 42%. Οι απαντήσεις τους αντιστράφηκαν στο ερώτημα "ποιος παράγοντας θα είναι σε θέση να σας προστατέψει από τη παγκοσμιοποίηση" με την Κυπριακή κυβέρνηση να κατατάσσεται πρώτη με 48% και την Ευρωπαϊκή Ένωση δεύτερη με 44%.

Τέλος, στην ερώτηση για το ποια χώρα ή ομάδα χωρών θα είναι η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στον κόσμο το 2025, το 82% (73% ο μέσος όρος στους 27 της ΕΕ) κατέταξε την Κίνα στην πρώτη θέση, το 70% (21%) τη Ρωσία στη δεύτερη θέση, το 56% (51%) τις ΗΠΑ στην τρίτη θέση και το 21% (24%) την Ευρωπαϊκή Ένωση στην τέταρτη θέση.