Πιο εύκολα θα μπορούν πλέον οι αρχές των κρατών μελών να προβαίνουν στη δέσμευση και την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές ενέργειες, σύμφωνα με τους νέους κανόνες που ενέκρινε το ΕΚ την Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου.

Σήμερα, δεσμεύονται και δημεύονται λιγότερο από το 1% των εσόδων από εγκλήματα, όπως η διακίνηση ναρκωτικών, η παραχάραξη, η εμπορία ανθρώπων και το λαθρεμπόριο όπλων. Το εν λόγω νομοσχέδιο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς.

«Θα πρέπει να ακολουθούμε τα χρήματα πέρα από τα εθνικά σύνορα και να προβαίνουμε σε κατάσχεση των κερδών των εγκληματιών. Αυτή θα πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας. Μόνο έτσι ελπίζουμε ότι θα περιοριστούν οι σοβαρές μορφές εγκλημάτων. Είναι απαράδεκτο να στέλνουμε ορισμένους εγκληματίες στη φυλακή, αλλά να αφήνουμε το βρώμικο χρήμα να κυκλοφορεί», δήλωσε η Monica Luisa Macovei (ΕΛΚ, Ρουμανία), εισηγήτρια της σχετικής έκθεσης που εγκρίθηκε σήμερα με 631 ψήφους υπέρ, 19 κατά και 25 αποχές.

Με το εν λόγω νομοσχέδιο, προϊόν ήδη επιτευχθείσας συμφωνίας μεταξύ ΕΚ και Συμβουλίου, τα κράτη μέλη υποχρεώνονται να προβαίνουν στη δήμευση των περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές πράξεις, όπως η διακίνηση ναρκωτικών, η παραχάραξη, η εμπορία ανθρώπων και το λαθρεμπόριο όπλων, κατόπιν της τελεσίδικης καταδίκης του εκάστοτε εγκληματία.

Οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν μάλιστα να κατάσχουν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, ακόμη και αν ο ύποπτος ή κατηγορούμενος είναι άρρωστος ή δικάστηκε ερήμην.

Χάρη στους νέους κανόνες τα κράτη μέλη θα μπορούν να κατάσχουν περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν μέσω παρόμοιων εγκλημάτων, όπως είναι οι περιπτώσεις ενεργητικής ή παθητικής δωροδοκίας είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή των κρατών μελών της ΕΕ, η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η παιδική πορνογραφία ή τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. «Η εκτεταμένη δήμευση θα πρέπει να είναι δυνατή όταν ένα δικαστήριο κρίνει ότι τα επίδικα περιουσιακά στοιχεία προέκυψαν από εγκληματική συμπεριφορά», διευκρινίζεται στο κείμενο.

Η δήμευση από τρίτα μέρη θα πρέπει να καταστεί δυνατή «όταν οι εν λόγω τρίτοι γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι ο σκοπός της μεταβίβασης ή απόκτησης ήταν να αποφευχθεί η δήμευση, με βάση συγκεκριμένα στοιχεία και περιστάσεις, μεταξύ των οποίων ότι η μεταβίβαση ή απόκτηση πραγματοποιήθηκε χωρίς αντάλλαγμα ή με αντάλλαγμα σημαντικά κατώτερο από την αγοραία αξία».

Σύμφωνα με το κείμενο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης μέτρων, χάρη στα οποία θα καταστεί δυνατή η χρήση των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων για το δημόσιο συμφέρον ή κοινωνικούς σκοπούς.

Η συμφωνία θα πρέπει στη συνέχεια να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο κατά τις προσεχείς εβδομάδες. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 30 μήνες για να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Από τις χώρες που δεν συμμετέχουν πλήρως στη νομοθεσία που διέπει τον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, η Ιρλανδία αποφάσισε να συμμετάσχει στους νέους κανόνες, σε αντίθεση με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δανία που αποκλείονται από τη νομοθεσία στον τομέα αυτό.