Η ΕΕ οφείλει να είναι έτοιμη να αναλάβει τις υποχρεώσεις της στον τομέα του ασύλου, με τρόπο που να εκφράζει πραγματική αλληλεγγύη και από κοινού ανάληψη ευθυνών από όλα τα κράτη μέλη. Αυτό επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σημερινή ανακοίνωση με την οποία παρουσίασε «το όραμά της» για τις «εσωτερικές υποθέσεις».

«Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για ό,τι πετύχαμε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τη δημιουργία ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, την ενίσχυση του χώρου Σένγκεν και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, όπως της εμπορίας ανθρώπων, των διαδικτυακών απειλών και της διαφθοράς. Ωστόσο, θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες και να προετοιμαστεί το έδαφος για μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες. Οραματίζομαι μια Ευρώπη προσανατολισμένη στο μέλλον, με έναν τομέα εσωτερικών υποθέσεων που να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και σ' ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Οι επιλογές που θα κληθούμε να κάνουμε είναι σημαντικές. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αναπτύξουμε πολιτικές που να αντικατοπτρίζουν κοινές προτεραιότητες και μελλοντικές ανάγκες», δήλωσε σχετικά η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Σεσίλια Μάλμστρομ.

Στη σημερινή ανακοίνωσή της η Επιτροπή επισημαίνει ότι η Ευρώπη αποτελεί μέρος ενός παγκοσμιοποιημένου και αλληλεξαρτώμενου κόσμου, όπου αναμένεται να αυξηθεί η διεθνής κινητικότητα, και θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για να αξιοποιήσει καλύτερα τις ευκαιρίες που προσφέρει η μετανάστευση, με δεδομένη τη γήρανση του πληθυσμού και τη μείωση του εργατικού δυναμικού.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι βελτιώσεις στο υπάρχον σύστημα θα μπορούσαν να γίνουν με σκοπό: Την καλύτερη συνέργεια με άλλους τομείς πολιτικής, π.χ. με τις εμπορικές πολιτικές, και την εξασφάλιση της παροχής υπηρεσιών σε βραχυπρόθεσμη βάση από επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης· την έναρξη ενός δομημένου διαλόγου με τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σχετικά με τη ζήτηση οικονομικών μεταναστών· την προώθηση της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή· τη μεγαλύτερη δέσμευση για αποτελεσματική ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας και γενικότερα την κοινωνία υποδοχής.

Η Επιτροπή αναφέρει ακόμη ότι «η εφαρμογή των νέων κοινών κανόνων περί ασύλου πρέπει να είναι συνεκτική και αποτελεσματική» και ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη δέσμευση στο θέμα της επανεγκατάστασης και να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας νόμιμων διαύλων για τα άτομα που ζητούν προστασία, ξεκινώντας με μια συντονισμένη προσέγγιση στο θέμα της χορήγηση βίζας για ανθρωπιστικούς λόγους.

Επισημαίνει επίσης ότι η σημερινή πολιτική για την εξωτερική μετανάστευση και το άσυλο και τα μέσα εφαρμογής της πρέπει να αξιοποιηθούν καλύτερα για την αντιμετώπιση μελλοντικών εξελίξεων στα νότια σύνορα της ΕΕ, την αποτελεσματικότερη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες και για να γίνει η ΕΕ ένας ελκυστικότερος προορισμός.

Μια ορθή διαχείριση της μεταναστευτικής πολιτικής οφείλει, κατά την Επιτροπή, να περιλαμβάνει την πρόληψη και μείωση της λαθρομετανάστευσης και συνδυασμό μέτρων, όπως: μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν λαθρομετανάστες, προώθηση της ενωσιακής πολιτικής για την παράνομη διακίνηση και την εμπορία ανθρώπων, και τέλος ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης.

«Για να συνεχίσουμε να οικοδομούμε μια Ευρώπη που προστατεύει, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους νέους σοβαρούς κινδύνους στον τομέα της ασφάλειας, οι οποίοι συνδέονται με το ηλεκτρονικό έγκλημα, το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα, την παράνομη διακίνηση ανθρώπων, την εξτρεμιστική βία και την τρομοκρατία», καταλήγει η ανακοίνωση της Επιτροπής.