«Τη Αγία και Μεγάλη Πέμπτη οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι θείοι Πατέρες, αλληλοδιαδόχως εκ τε των θείων Αποστόλων και των ιερών Ευαγγελίων παραδεδώκασιν ημίν τέσσερα τινά εορτάζειν, τον ιερόν Νιπτήρα, τον Μυστικόν Δείπνον (δηλαδή την παράδοσιν των καθ’ ημάς φρικτών Μυστηρίων), την υπερφυά Προσευχήν και την Προδοσίαν αυτήν».

Αυτό διαβάζουμε στο συναξάρι της Μεγάλης Πέμπτης. Τη σημερινή ημέρα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά όσα έλαβαν χώρα στο υπερώο της Ιερουσαλήμ και όσα ακολούθησαν μετά τον Μυστικό Δείπνο.

Κορυφαίο γεγονός είναι ο Ιερός Νιπτήρας, την τελετή του οποίου, κατά την τάξη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, από τον Έξαρχο του Πανάγιου Τάφου στην Κύπρο, Μητροπολίτη Βόστρων Τιμόθεο, παρακολούθησαν με μεγάλη κατάνυξη πολλοί πιστοί στον Ι. Ν. Παναγίας Φανερωμένης, στη Λευκωσία. Κατά την τελετή ο Μητροπολίτης ένιψε συμβολικά τα πόδια 12 λαϊκών, όπως ο Χριστός ένιψε, πριν από τον Μυστικό Δείπνο, τα πόδια των μαθητών Του.

Ο Μητροπολίτης Βόστρων είπε ότι η τελετή αποτυπώνει ό,τι έκανε ο Χριστός, πριν από το Πάθος του, να νίψει τους πόδας των μαθητών, δείχνοντας έτσι ότι, αν και απρόσιτος ως προς την θεότητα έλαβε δούλου μορφή για να σώσει το ανθρώπινο γένος. Αυτή τη συγκινητική τελετή, ανέφερε, θα αναπαραστήσουμε και εμείς, ακούγοντας τον διάλογο του Χριστού με τους μαθητές Του και ζώντας εντονότερα την στιγμή της ταπεινώσεως του Κυρίου. «Και εμείς οφείλουμε να είμεθα ταπεινοί για να μπορέσουμε να κερδίσουμε την Βασιλεία των Ουρανών», τόνισε ο κ. Τιμόθεος.

Ο Μητροπολίτης εις τύπον Χριστού και δώδεκα άνδρες με σανδάλια στα πόδια, ανάμεσά τους και ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος, που συμβόλιζαν τους δώδεκα μαθητές του Ιησού αποτύπωσαν το τελετουργικό του Ιερού Νιπτήρα. Η θρησκευτική αυτή τελετή του Ιερού Νιπτήρος μαρτυρείται από τον Δ' αιώνα μ.Χ.

Ένας ιερέας ανέγνωσε από τα Ευαγγέλια Ματθαίου, Λουκά, Μάρκου και Ιωάννη το διηγηματικό μέρος, ενώ τους λόγους του Χριστού και των μαθητών απαγγέλθηκαν από τον Μητροπολίτη Τιμόθεο και τους άνδρες, που ονομάστηκαν μαθητές. Πρώτο αναγνώστηκε η περικοπή από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο «τω καιρώ εκείνω παραλαμβάνει ο Ιησούς τους δώδεκα μαθητάς αυτού και ήρξατο λέγειν αυτοίς τα μέλλοντα αυτώ συμβαίνειν», που το ακολουθεί αμέσως ο διάλογος, παρμένος από όλα τα ευαγγέλια, το κατά Ιωάννην Δ' (10-11), Ματθ. Κ' (22-29) και Μαρκ Ι' (32-45), εξιστορώντας τα μέλλοντα να συμβούν σε Αυτόν, ο οποίος τους συστήνει να έχουν μεταξύ τους αγάπη.

Μετά τον διάλογο αυτό ακολούθησε το νίψιμο των ποδιών των μαθητών. Ο ιερέας ανέγνωσε το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο: «ειδώς ο Ιησούς ότι πάντα δέδωκεν αυτώ ο Πατήρ εις τας χείρας,εγείρεται εκ του δείπνου και τίθησι τα ιμάτια αυτού. Και λαβών λέντιον διέζωσεν εαυτόν: είτα βάλλει ύδωρ εις τον νιπτήρα και ήρξατο νίπτειν τους πόδας των μαθητών...» και τους εξηγεί: «ο μείζων εν υμίν γενέσθω ως ο νεώτερος και ο ηγούμενος ως ο διακονών».

Ο μητροπολίτης Βόστρων Τιμόθεος, απέθεσε τον αρχιερατικό σάκο, τη ράβδο, τη μίτρα, τα εγκόλπια, το ωμοφόριο, το επιγονάτιο και ζώστηκε λέντιο. Έβαλε νερό σε μικρή λεκάνη και άρχισε να πλένει συμβολικά τα πόδια των δώδεκα ανδρών - μαθητών. Σημαντικό σημείο, η άρνηση του Πέτρου (καθηγητής Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος) να του νίψει ο Χριστός (Μητροπολίτης Τιμόθεος) τα πόδια. Όπως αναφέρουν οι Ευαγγελιστές, μετά την επιτίμηση του Διδασκάλου, δέχεται «ου μόνον τους πόδας, αλλά τας χείρας και την κεφαλήν», να του πλύνει ο Κύριος.