Τη διαφοροποίηση των διοικητικών συμβουλίων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με βάση το φύλο, την εθνικότητα και τις επαγγελματικές δεξιότητες συνιστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοινώνοντας την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η διακυβέρνηση (διοίκηση και έλεγχος) και η λειτουργία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

«Στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση, χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ να εξασφαλίσουμε ότι οι εταιρείες διοικούνται καλά και συνεπώς είναι αξιόπιστες και βιώσιμες», δήλωσε ο Επίτροπος, αρμόδιος για την εσωτερική αγορά, Μισέλ Μπαρνιέ, ανακοινώνοντας την έναρξη διαλόγου σχετικά με την αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης.

«Πάνω απ' όλα, αυτό που χρειάζεται είναι να είναι πιο αποτελεσματικά τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών και οι μέτοχοι να αναλαμβάνουν πλήρως τις ευθύνες τους», δήλωσε ο Μ. Μπαρνιέ.

Η διαβούλευση καλύπτει μια σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων τη βελτίωση της ποικιλομορφίας και της λειτουργίας των διοικητικών συμβουλίων των επιχειρήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητεί τρόπους για να διασφαλιστεί ότι τα διοικητικά συμβούλια θα αποτελούνται από μία μικτή ομάδα ανθρώπων, με βάση το φύλο, την εθνικότητα και τις επαγγελματικές δεξιότητες.

Επίσης, εξετάζεται η λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων, όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και τη διάθεση του χρόνου των διευθυντικών στελεχών, καθώς και ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων και τις αμοιβές των διοικητικών στελεχών.

Τέλος, η Επιτροπή ξεκινά διάλογο για τους τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής των μετόχων σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και για τους τρόπους βελτίωσης της παρακολούθησης και της επιβολής των υφιστάμενων εθνικών κωδικών εταιρικής διακυβέρνησης προκειμένου να παρέχονται σημαντικές πληροφορίες στους επενδυτές και στο κοινό.