Τη διασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου δικαιωμάτων, στήριξης και προστασίας των θυμάτων εγκληματικών πράξεων στην ΕΕ προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πρόταση οδηγίας που ενέκρινε σήμερα στις Βρυξέλλες. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο 75 εκατ. άτομα μπορεί να πέσουν θύματα εγκληματικών πράξεων, σε πολλές περιπτώσεις σε χώρες διαφορετικές της μόνιμης κατοικίας τους. Παρά το γεγονός ότι τα άτομα αυτά πρέπει να τυγχάνουν στήριξης, να τους παρέχεται προστασία και να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η ισχύουσα νομοθεσία στην ΕΕ είναι συχνά ανομοιογενής, και δεν καλύπτει πάντα τις εν λόγω βασικές ανάγκες, αναφέρει η Επιτροπή.

Στόχος της δέσμης μέτρων είναι να ενισχυθούν τα υφιστάμενα εθνικά μέτρα με ελάχιστα πρότυπα που θα ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ, έτσι ώστε κάθε θύμα να μπορεί να βασίζεται στο ίδιο βασικό επίπεδο δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από την εθνικότητά του και από τον τόπο όπου διαπράττεται το αδίκημα.

Με την προτεινόμενη οδηγία για τα ελάχιστα πρότυπα όσον αφορά τα θύματα θα διασφαλιστεί ότι, σε όλες τις 27 χώρες της ΕΕ τα θύματα αντιμετωπίζονται με σεβασμό, ενώ η αστυνομία, οι εισαγγελείς και οι δικαστές έχουν την κατάρτιση ώστε να αντιμετωπίζουν τα θύματα δεόντως. Επίσης τα θύματα θα ενημερώνονται σχετικά με τα δικαιώματά τους και για την υπόθεσή τους κατά τρόπο που δύνανται να κατανοήσουν, ενώ κάθε κράτος μέλος παρέχεται στήριξη στα θύματα. Τα θύματα δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετάσχουν στη διαδικασία και τους παρέχεται βοήθεια ώστε να παρακολουθήσουν τη δίκη, ενώ τα πλέον ευάλωτα, όπως παιδιά, θύματα βιασμού, ή ανάπηροι θα προστατεύονται δεόντως. Τέλος, τα θύματα θα προστατεύονται κατά την αστυνομική έρευνα της εγκληματικής πράξης και κατά τις διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου.