Τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί τις προσπάθειες των κρατών μελών για την πάταξη της διαφθοράς αποφάσισε τη Δευτέρα (6/6) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεδρίαση της , όπου επισημάνθηκαν οι σοβαρές οικονομικές ζημίες που υφίστανται οι χώρες μέλη από τα φαινόμενα της δωροδοκίας.
Ο μηχανισμός αυτός θα βοηθήσει τα κράτη - μέλη να επιβάλουν,με πιο αποτελεσματικό τρόπο, τη νομοθεσία, να υλοποιούν πλήρως τις διεθνείς τους δεσμεύσεις και να βελτιώσουν τον συντονισμό μεταξύ των πολιτικών και των δράσεων, που εφαρμόζουν για την πάταξη της δωροδοκίας.

Η πρωτοβουλία της Επιτροπής, υπό τη μορφή «έκθεσης της ΕΕ για την πάταξη της δωροδοκίας», θα καταγράφει τις τάσεις και τις αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπίζονται, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Η έκθεση αυτή θα εκδίδεται από την Επιτροπή ανά διετία, αρχής γενομένης από το 2013 και θα βασίζεται σε συνεισφορές από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων μηχανισμών παρακολούθησης (του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΟΣΑ και των Ηνωμένων Εθνών), ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, ενδιαφερόμενων φορέων και της κοινωνίας των πολιτών.

Παράλληλα, η ΕΕ πρέπει να διαπραγματευτεί τη συμμετοχή της στην ομάδα κρατών κατά της διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO), ώστε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των δύο αυτών μηχανισμών.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις, μέσα στο 2011, που θα αφορούν τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ, όσον αφορά τη δήμευση των προϊόντων εγκλήματος, μια στρατηγική για τη βελτίωση της διερεύνησης της χρηματοοικονομικής διάστασης ποινικών υποθέσεων στα κράτη - μέλη το 2012 και ένα σχέδιο δράσης για τους τρόπους βελτίωσης των στατιστικών για εγκληματικές ενέργειες.

Η Επιτροπή, από κοινού με υπηρεσίες της ΕΕ, όπως η Εuropol, η Eurojust και η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) καθώς και με την OLAF, θα εντείνει τη δικαστική και αστυνομική συνεργασία και θα βελτιώσει την κατάρτιση των στελεχών των αρχών επιβολής του νόμου. Η Επιτροπή θα επιδιώξει τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για τις δημόσιες προμήθειες, καθώς και για τα λογιστικά πρότυπα και τον υποχρεωτικό λογιστικό έλεγχο για τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Το 2011, θα χαράξει επίσης μια στρατηγική για την καταπολέμηση της δωροδοκίας που πλήττει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.

Παράλληλα, η Επιτροπή θα δώσει περισσότερη έμφαση σε θέματα πάταξης της δωροδοκίας στο πλαίσιο της διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ. Από κοινού δε με την Ύπατη Εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική Κάθριν Αστον, στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας της (ΕΕ), θα τεθούν όροι και προϋποθέσεις στις πολιτικές της 'Ενωσης για τη συνεργασία και την ανάπτυξη.