Η πόλη Πάζαρτζικ τηs νότιαs βουλγαρίαs έγινε η πρώτη βουλγαρική πόλη που απαγόρευσε την χρήση μπούρκαs σε δημόσιουs χώρουs, με 39 ψήφουs υπέρ και 2 κατά για την αλλαγή στουs δημοτικούs κανονισμούs.

Με τον όρο δημόσιοι χώροι εννοούνται και τα πάρκα και τα δημόσια μέσα μεταφοράs και όχι μόνο τα δημόσια κτήρια όπωs στην αρχή είχε προταθεί.Η αστυνομία τηs πόληs είχε ταχθεί υπέρ τηs απαγόρευσηs θεωρόνταs ότι η μπόυρκα δυσκολεύει τον έλεγχο ατόμων για την ασφάλεια των πολιτών.

Η απαγόρευση δεν ισχύει μόνο σε περίπτωση περίθαλψηs λόγω ασθενείαs,σε ιδιωτικούs χώρουs καθώs και σε χώρουs λατρείαs.

Σε περίπτωση παραβίασηs του νόμου υπάρχει πρόστιμο 300 λέβα(150 ευρώ) και σε κάθε επαναληπτική παραβίαση 1000 λέβα(500 ευρώ).

H επόμενη πόλη που ετοιμάζεται να περάσει παρόμοιο νόμο είναι η γειτονική και 2η σε μέγεθοs πόλη τηs Βουλγαρίαs Πλόβντιβ (Φιλιππούπολη)