Επικριτική για την κυβέρνηση της ΠΓΔΜ ειναι η έκθεση του Ευρωπαικού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων στη χώρα αυτή που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Λουξεμβούργο.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο αντίκτυπος της χρηματοδότησης της ΕΕ προς την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στο πλαίσιο της προενταξιακής στήριξης, για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της χώρας, ήταν περιορισμένος, εν μέρει, λόγω της έλλειψης ενεργής στήριξης από πλευράς των εθνικών αρχών. Οι ελεγκτές δηλώνουν ότι, αν και, κατά γενικό κανόνα, τα χρηματοδοτηθέντα από την ΕΕ έργα παρήγαγαν τα προβλεπόμενα αποτελέσματα, είναι αναγκαία η βελτίωση της στόχευσης και της κατά προτεραιότητα ιεράρχησής τους. Η έκθεση καταλήγει επίσης στο συμπέρασμα ότι σε καίριους τομείς, όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς και οι δημόσιες συμβάσεις, οι εθνικές αρχές θα έπρεπε να αξιοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα οφέλη που παράγονται με τους πόρους της ΕΕ.

Κατά την περίοδο 2007-2013, η ΕΕ διέθεσε 615 εκατομμύρια ευρώ, μέσω του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ), προκειμένου να βοηθήσει την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να προετοιμαστεί για την προσχώρηση στην ΕΕ. Η χώρα έλαβε επίσης χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο περιφερειακών προγραμμάτων που κάλυπταν και άλλες χώρες της διεύρυνσης. Η στήριξη της ΕΕ για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων στη χώρα συνεχίζεται, στο πλαίσιο του ΜΠΒ II, με κονδύλια ύψους 664 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020.

Οι ελεγκτές εξέτασαν έργα τα οποία αποσκοπούσαν στην ενίσχυση της εθνικής διοίκησης σε τρεις καίριους τομείς: μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης (11 % της συνολικής βοήθειας), μεταφορές (18 %) και περιβάλλον (16 %). Μολονότι η ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας της χώρας είχε αναχθεί σε προτεραιότητα, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η επιτευχθείσα πρόοδος στους ελεγχθέντες τομείς ήταν σχετικά περιορισμένη, όπως αναφέρουν.