Σημαντικές μειώσεις προσωπικού και ανακατανομή πόρων, σε τομείς προτεραιότητας όπως οι τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου, περιλαμβάνει ο πρώτος διετής (2012-2013) προϋπολογισμός του Συμβουλίου της Ευρώπης, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του Οργανισμού. Η έγκριση του πρώτου διετούς προγράμματος και του προϋπολογισμού του ΣτΕ αποτελεί μέρος μιας σε βάθος μεταρρύθμισης του Οργανισμού, η οποία περιλαμβάνει την αναθεώρηση του συστήματος των υπουργικών διασκέψεων, την αναθεώρηση του συνόλου διακυβερνητικής δομής και την αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας.

Οι ετήσιοι πόροι του Συμβουλίου της Ευρώπης υπολογίζονται σε περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ, ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα 240 εκατομμύρια ευρώ περίπου του ετήσιου τακτικού του προϋπολογισμού.