Ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων με σκοπό να αυξηθεί η χωρητικότητα των ευρωπαϊκών αερολιμένων, να μειωθούν οι καθυστερήσεις και να βελτιωθεί η ποιότητα εξυπηρέτησης των επιβατών, παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα μέτρα έχουν ως αντικείμενο την ποιότητα των υπηρεσιών προς επιβάτες και αεροπορικές εταιρείες στο έδαφος πριν την απογείωση και μετά την προσγείωση (παραδείγματος χάρη, διακίνηση αποσκευών, έλεγχος εισιτηρίων, τροφοδοσία με καύσιμα), τη διαφάνεια των αποφάσεων για τον θόρυβο των αερολιμένων, καθώς και την απόδοση του πολύπλοκου δικτύου χρονοθυρίδων απογείωσης και προσγείωσης που συνιστούν κάθε ταξίδι.

Η δέσμη μέτρων συνίσταται σε ένα έγγραφο σύνοψης της πολιτικής και τρία νομοθετικά μέτρα, για τις χρονοθυρίδες, την επίγεια εξυπηρέτηση και τον θόρυβο.

Σχετικά με τις χρονοθυρίδες, οι προτάσεις της Επιτροπής εισάγουν διαφανείς «αγορακεντρικούς» μηχανισμούς εμπορίας των χρονοθυρίδων μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών, καθώς και μέτρα για να εξασφαλισθεί η αξιοποίηση της υπάρχουσας χωρητικότητας από τις αεροπορικές εταιρείες, με αύξηση του ορίου του κανόνα «την χρησιμοποιείς ή την χάνεις» σε 85%, από 80%, σήμερα.

Tα μέτρα που προτείνονται για τις χρονοθυρίδες θα επιτρέψουν στο σύστημα διακίνηση 24 εκατομμυρίων περισσότερων επιβατών ετησίως μέχρι το 2025, αποτιμώνται σε 5 δισ. ευρώ για την ευρωπαϊκή οικονομία και θα δημιουργήσουν μέχρι και 62.000 θέσεις εργασίας, την περίοδο 2012-2025.

Όσον αφορά την επίγεια εξυπηρέτηση, η Επιτροπή προτείνει μέτρα για να βελτιωθεί η ποιότητα και η απόδοση. Τα μέτρα περιλαμβάνουν την αύξηση των φορέων για τις κύριες υπηρεσίες εδάφους σε τρεις, από δύο σήμερα. Οι φορείς αυτοί χειρίζονται υπηρεσίες όπως η διακίνηση αποσκευών, οι υπηρεσίες διαδρόμου, η τροφοδοσία με καύσιμα και λιπαντικά, οι υπηρεσίες φορτίου και ταχυδρομείου.

Ταυτόχρονα, υποβάλλονται νέες προτάσεις με τις οποίες επιτρέπεται στα κράτη μέλη να προστατεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα δικαιώματα των εργαζομένων, ώστε το προσωπικό να μπορεί να τα μεταφέρει με τους ισχύοντες όρους όταν υπάρχει αλλαγή φορέα επίγειας εξυπηρέτησης.

Οι προτάσεις ενισχύουν τον ρόλο των αερολιμένων ως «συντονιστών εδάφους», καθώς έχουν τη γενική ευθύνη για τον συντονισμό της επίγειας εξυπηρέτησης στον αερολιμένα. Προσφέρουν στους αερολιμένες δέσμη νέων εργαλείων προς το σκοπό αυτό, π.χ., να απαιτούν την τήρηση ελάχιστων προτύπων ποιότητας από όλους τους παρόχους επίγειας εξυπηρέτησης στον αερολιμένα τους. Tα μέτρα αυτά θα αυξήσουν επίσης τις δυνατότητες των αερολιμένων σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Ως προς τον θόρυβο, οι προτάσεις της Επιτροπής ενισχύουν τη διαφάνεια της διαδικασίας επιβολής περιορισμών για τον θόρυβο στους αερολιμένες, καθώς και τον εποπτικό ρόλο της Επιτροπής. Η Επιτροπή αποκτά ελεγκτικό ρόλο και δεν υποκαθιστά την τελική απόφαση κράτους μέλους.

Οι αποφάσεις για την περιστολή της στάθμης ηχορρύπανσης πρέπει να αποκαθιστούν ισορροπία μεταξύ της προστασίας των πολιτών που κατοικούν κοντά σε αερολιμένες και των αναγκών όσων επιθυμούν να ταξιδεύσουν και πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που έχουν καθορισθεί σε διεθνές επίπεδο (από φορέα των Ηνωμένων Εθνών, τη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας).

Οι περίοικοι δικαιούνται να προστατεύονται από τον υπερβολικό θόρυβο των αερολιμένων, αλλά είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη το κόστος της μη χρησιμοποιούμενης χωρητικότητας και οι επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Σημειώνεται ότι οι προτάσεις της Επιτροπής, για να εκδοθούν, πρέπει να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών με τη διαδικασία της «συναπόφασης».