Την αύξηση κεφαλαίου με μετρητά για την άντληση συνολικών κεφαλαίων, ύψους έως 10.079.300 ευρώ, σε αναλογία μια νέα μετοχή ανά 3 παλαιές και τιμή διάθεσης τα 0,80 ευρώ ανά μετοχή, αποφάσισε η σημερινή γενική συνέλευση της Τηλέτυπος.  
 Αναλυτικότερα, η ΓΣ ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 26.458.162,50 ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών της από 1 ευρώ σε 0,30 ευρώ. Μετά την ως άνω μείωση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 11.339.212,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 37.797.375 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.  

Παράλληλα, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έως του ποσού των 3.779.737,50 ευρώ για την άντληση συνολικών κεφαλαίων, ύψους έως 10.079.300 ευρώ, με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και την έκδοση έως 12.599.125 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία και τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ ανά μετοχή.  

Οι μετοχές αυτές θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους, με δικαίωμα προτίμησης, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή ανά 3 παλαιές κοινές μετοχές.  

Η τιμή διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας, κατά το χρόνο της αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως.  

Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών, υπέρ το άρτιο έκδοση, θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό "Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", κατά τα προβλεπόμενα από το νόμο.  

Όπως ανακοινώθηκε, κλάσματα δικαιωμάτων δεν θα εκδοθούν, ενώ η ΓΣ εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, εφόσον διαπιστώσει τον τελικό αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών, να τις διαθέσει, κατά την κρίση του.  

Οι βασικοί μέτοχοι ΔΟΛ Α.Ε. και Πήγασος Α.Ε. δήλωσαν ότι προτίθενται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμέτοχής τους στην εταιρεία, έως την ολοκλήρωση της προτεινόμενης αύξησης και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και επιφυλάσσονται για την πρόθεσή τους να διατηρήσουν το ποσοστό συμμέτοχής τους για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.  

Σε περίπτωση κατά την οποία η κάλυψη της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν θα είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης.