Για τη δικάσιμο της 7/3/2012 αναβλήθηκε η συζήτηση της αίτησης υπαγωγής της «Χ.Κ. Τεγόπουλος ΑΕ» στις διατάξεις των άρθρων 99 του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και η λήψη προληπτικών μέτρων, λόγω της απεργίας των δικηγόρων.
Παράλληλα, διατηρήθηκε σε ισχύ υφιστάμενη προσωρινή διαταγή απαγόρευσης λήψης ατομικών καταδιωκτικών μέτρων με εξαίρεση σε ό,τι αφορά το 50% των οφειλομένων στο προσωπικό της εταιρείας ποσών.

Επίσης, μέχρι την ανωτέρω δικάσιμο, με την ίδια προσωρινή διαταγή, απαγορεύθηκε η διάθεση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

«Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη νέα δικάσιμο, η Διοίκηση και τα στελέχη της εταιρείας θα συνεχίσουν να εργάζονται εντατικά για την προετοιμασία του Σχεδίου Εξυγίανσης και Αναδιάρθρωσης της Χ.Κ.Τεγόπουλος ΑΕ», επισημαίνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Πηγή: Ναυτεμπορική