Μεγάλες είναι ζημιές τις οποίες εμφανίζουν ο Πήγασος και η Καθημερινή το 2011. Για την ακρίβεια ο όμιλος Πηγασος παρουσιάζει ζημίες 3.481.703 ευρώ και η Καθημερινή ζημίες 6.499.248 ευρώ! Πήγασος

Ο Πήγασος εμφανίζει ζημιές 3.481.703 ευρώ, έναντι κερδών προ φόρων ύψους  4.834.176 ευρώ το 2010.  Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας μειώθηκε στα  76.324.300 ευρώ και τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του προηγούμενου έτους ανήλθε σε 129.423.147 ευρώ. Σημειώνεται πως από την κύρια δραστηριότητα της  εταιρείας αποσχίσθηκε ο εκδοτικός κλάδος της εφημερίδας “Έθνος”, το οποίο κυκλοφορεί πλέον από τις “Εκδόσεις Έθνος”. Σε επίπεδο ομίλου οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 42.211.579 ευρώ το 2011, έναντι ζημιών  33.544.836 ευρώ το 2010.  Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε το 2011  στα 111.117.843 ευρώ, έναντι 162.498.027 ευρώ. Το σύνολο των υποχρεώσεων παρέμεινε σταθερό στα 202.205.466 ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια   του ομίλου μειώθηκαν σε 27.769.234 ευρώ.

Καθημερινή 

Ζημιές ύψους 6.499.248 ευρώ παρουσίασε  το 2011 η “Καθημερινή” έχοντας κύκλο εργασιών ύψους 30.026.651 ευρώ. Σε επίπεδο ομίλου οι ενοποιημένες ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 7.034.153 ευρώ και ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σε 82.421.530 ευρώ. Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας φτάνει τα 5.536.322 ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε 64.355.131 ευρώ. Ο όμιλος “Καθημερινή” έχει σύνολο υποχρεώσεων 93.855.805 ευρώ και ίδια κεφάλαια ύψους  95.622.924 ευρώ.  Ύστερα κι από την απόσχιση του εκδοτικού κλάδου από την “Καθημερινή” στη 100% θυγατρική “Καθημερινές εκδόσεις” δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με τα οικονομικά  του 2010.  Η εκδοτική εταιρεία, για ύχλόγους συγκρισιμότητας με την προηγούμενη χρήση στον απολογισμό του 2011 παραθέτει pro- forma αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας που περιλαμβάνουν και το διάστημα από 1.7.2011 έως 31.12.2011 για τον εκδοτικό κλάδο: O pro-forma κύκλος εργασιών της “Καθημερινής” ανήλθε σε 54,40 εκατ. έναντι 69,29 εκατ.  ευρώ την προηγούμενη χρήση, μειωμένος κατά 21,49%. Τα pro-forma αποτελέσματα προ φόρων  ήταν ζημιογόνα  κατά 11,5 εκατ. έναντι 7,48 εκατ. τη χρήση του 2010.

Πηγή: Τυπολογίες