Ομόφωνα αποφάσισε η γενική συνέλευση του Πήγασου την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά 9.500.000 ευρώ. Παράλληλα η συνέλευση μείωσε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 44.062.500 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 5 ευρώ σε 0,30  ευρώ, ώστε να σχηματισθεί ισόποσο ειδικό αποθεματικό, κατ’ άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920.

Μετά αυτή τη μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των 2.812.500 ευρώ, διαιρούμενο σε 9.375.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

πηγή: typologies.gr