Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2011),  ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ κ. Χαράλαμπος Ταγματάρχης ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τη φιλοσοφία του νέου Οργανογράμματος της εταιρείας.
Ακόμα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα ακόλουθα:

1.    Ενέκρινε τον προϋπολογισμό της εκπομπής –εσωτερικής παραγωγής- «Αθλητική Κυριακή» για την περίοδο 2010-2011. Το κόστος κάθε μεταδιδόμενης εκπομπής για την περίοδο από 29 Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ανήλθε στο ποσό των 12.384 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).  Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου 2011 το κόστος κάθε εκπομπής ανέρχεται στο ποσό των 11.400 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Το συνολικό κόστος των εκπομπών για όλη την περίοδο, ανέρχεται στο ποσό των 412.801,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
2.    Ενέκρινε την παράταση, κατόπιν διαπραγματεύσεων, ομαδικού ασφαλιστικού συμβολαίου για το προσωπικό της ΕΡΤ Α.Ε με την ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΓΑ. Η συνολική εξαμηνιαία δαπάνη, για τη χρήση 2011 και για το διάστημα 01/01/2011 έως 30/06/2011 ανέρχεται σε  671.503,78 ευρώ.
3.    Ενέκρινε την ορθή επανάληψη της Απόφασης Δ.Σ. 985/30.11.10.Θ3 «Χορήγηση εξουσιοδότησης σε υπηρεσιακούς παράγοντες για οικονομικές συναλλαγές με Τράπεζες κ.λ.π.», ώστε να εμφαίνεται και «η παραχώρηση υπεξουσιοδότησης του Διευθύνοντος Συμβούλου σε Υπηρεσιακά  Όργανα». Η απόφαση αφορά σε υπαλλήλους που υπηρετούν στους 19 Περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΑ, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα συναλλαγής από τους αντίστοιχους λογαριασμούς της ΕΡΤ Α.Ε., που τηρούνται στα κατά τόπους υποκαταστήματα της Εμπορικής Τράπεζας. Όλες οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται βάσει σχετικής κατάστασης, η οποία θα εγκρίνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
4.    Ενέκρινε την καταβολή ποσού 42.116,42 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στην εταιρεία «FOCUS BARI ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Α.Ε.» για παρασχεθείσες υπηρεσίες και ειδικότερα για έρευνες ακροαματικότητας ραδιοφώνων νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, από τις 13.07.2010 έως τις 31.12.2010.
5.    Ενέκρινε την αποδοχή της πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ με κωδικό ΟΠΣ 296650. Η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ του έργου της ΕΡΤ που αφορά στη διάσωση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου με ψηφιακά μέσα ανέρχεται στο ποσό των 9,8 εκ. Ευρώ. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ΕΡΤ ήταν ανάμεσα στους μόλις 30 φορείς που αξιολογήθηκαν θετικά από όλο τον ευρύτερο Δημόσιο και Μη Κερδοσκοπικό Τομέα και εξασφάλισε σημαντικό ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης (στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 19) από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ.
Το εγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
τη διάσωση, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση 15.000 τεκμηρίων
την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού
τη δημιουργία εικονικού Μουσείου και
την παραγωγή 70 ωρών ντοκιμαντέρ, με αφορμή τη θεματολογία του ψηφιακού αρχείου.
Το σύνολο του έργου θα υλοποιηθεί με διαγωνισμούς και ανοικτές διαδικασίες, ενώ για τη στελέχωση των άμισθων ομάδων και επιτροπών του έργου, θα γίνει ανοικτή πρόσκληση προς το προσωπικό της ΕΡΤ.
Το Δ.Σ. εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να υπογράψει εκ μέρους της ΕΡΤ το σχετικό σύμφωνο αποδοχής ως Νόμιμος Εκπρόσωπος / Υπεύθυνος Πράξης, καθώς και να εκτελεί και να υπογράφει όλες τις σχετικές με την Πράξη διοικητικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών δελτίων των έργων και των τροποποιήσεών τους.
6.    Ενέκρινε τον ορισμό του μέλους του Δ.Σ. της ΕΡΤ κ. Γεωργανδρέα Ζάννου ως εκπροσώπου της εταιρείας στο Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
7.    Ενέκρινε την παροχή ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Ασημ. Λαλλά για να παραστεί και να εκπροσωπήσει την ΕΡΤ Α.Ε. σε δικαστικές υποθέσεις.
8.    Ενέκρινε την πρόσληψη δύο Ειδικών Συμβούλων, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας ενός έτους. Ειδικότερα, προσλαμβάνονται ο κ. Στυλιανός Χατζηπαπάς ως Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Marketing στην ΕΡΤ3 και ο κ. Αναστάσιος Ρωσόπουλος ως Σύμβουλος στα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ.