Ο Περιφερειάρχης Αττικής προκηρύσσει την πλήρωση δύο (02) θέσεων  δημοσιογράφων στην Περιφέρεια Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που διαρκεί όσο και η θητεία του Περιφερειάρχη.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις και έχουν τα νόμιμα προσόντα, πρέπει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Νομού, να υποβάλλουν στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, ΤΚ 11743 Αθήνα σχετική αίτηση στην οποία θα επισυνάπτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά .