Η Τηλέτυπος ανακοινώνει ότι επαυξάνει τις προσπάθειές της για μείωση του κόστους λειτουργίας και του κόστους παραγωγής ιδίου προγράμματος προκειμένου να επιτύχει την έξοδο των μετοχών της από την κατηγορία της επιτήρησης.

Επιπλέον, η εταιρία, με βάση της απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 18/4/2013, προχωρά σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 15.118.950 ευρώ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, με αναλογία 1 νέα μετοχή προς 1 παλιά.

Συνολικά θα εκδοθούν 50.396.500 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ για κάθε μια νέα μετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εταιρίας με απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουν υπαχθεί στη κατηγορία επιτήρησης από 8/4/2011 με κριτήριο τη σχέση ζημιών χρήσεως 2010 προς ίδια κεφάλαια της 31/12/2010.

TAGS