Δάνειο 10 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ότι έλαβε ο ΠΗΓΑΣΟΣ.

Στην επιστολή που εστάλη στο χρηματιστήριο αναφέρεται: "Η Ανώνυμη Εταιρία υπό την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ανακοινώνει, ότι προέβη στη σύναψη προγράμματος εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου με την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003 ως ισχύουν, επταετούς διάρκειας, καθαρού ποσού εκδόσεως Ευρώ δέκα εκατομμυρίων (€10.000.000,00).

Η ονομαστική αξία (κεφαλαίου) ανέρχεται συνολικά σε Ευρώ δεκαέξι εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες ενενήντα επτά (€16.059.097,00) και διαιρείται σε δεκαέξι εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες ενενήντα επτά (16.059.097) κοινές, ανώνυμες ομολογίες, μηδενικού τοκομεριδίου (zero coupon), ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ εκάστης και τιμής εκδόσεως υπό το άρτιο ίσης με 0,6227 Eυρώ εκάστης. Το προϊόν του δανείου θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών σκοπών της Εταιρίας".