Ο περιορισμός και η αναστροφή των ζημιών καθώς και η εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων ώστε να αντιμετωπισθεί διεξοδικά η παρούσα αρνητική οικονομική συγκυρία είναι οι βασικοί στόχοι της διοίκησης του ομίλου ΔΟΛ.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τον Απρίλιο του 2011 οι μετοχές του ΔΟΛ μεταφέρθηκαν από την Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου στην κατηγορία «Υπό Επιτήρηση» με κριτήριο το ύψος των ζημιών του Ομίλου σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά του.

Σε ανακοίνωσή του, ο οργανισμός αναφέρει πως η σημαντική διόγκωση των ζημιών του Ομίλου οφείλεται κατά κύριο λόγο στη δραματική μείωση των εσόδων της εκδοτικής δραστηριότητας, τόσο των διαφημιστικών όσο και των εσόδων κυκλοφορίας, ως απόρροια της εκτεταμένης ύφεσης που εξακολουθεί να πλήττει την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα.

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει από το προηγούμενο έτος θέσει σε εφαρμογή ένα συνολικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου, μέσω της συγχώνευσης τμημάτων και εταιρειών καθώς και της πώλησης ή διακοπής ζημιογόνων δραστηριοτήτων, επί πλέον δε λαμβάνει μέτρα για τη δραστική περικοπή του κόστους και την προσαρμογή των εκδοτικών και διοικητικών δαπανών στις νέες συνθήκες της αγοράς.

Στο ίδιο πλαίσιο επανεξετάζεται το εκδοτικό κόστος και η δυνατότητα περικοπής των γενικών εξόδων με αλλαγές στη διοικητική και εκδοτική δομή των εντύπων, με την ενοποίηση λειτουργιών και τη μείωση του κόστους των προωθητικών ενεργειών και του κόστους διανομής καθώς και τον επαναπροσδιορισμό των αμοιβών του προσωπικού, διατηρώντας ταυτόχρονα σε υψηλό επίπεδο την ποιότητα του περιεχομένου των εντύπων.

 

TAGS