Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού 9 εκατ. ευρώ, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ».

Ειδικότερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταξύ άλλων, έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Στο 1ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία:

(α) την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας από 0,60 ευρώ σε 3,0 ευρώ με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας από 17.000.000 σε 3.400.000 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρίας, (reverse split) με αναλογία πέντε (5) υφιστάμενες κοινές μετοχές της Εταιρίας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της Εταιρίας.

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο θα παραμείνει αμετάβλητο μετά την ολοκλήρωση του reverse split, θα ανέρχεται δηλαδή σε 10.200.000 ευρώ διαιρούμενο σε 3.400.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 3,0 εύρω η κάθε μία,

(β) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που θα προκύψουν από το reverse split σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και

Στο 2ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία: 

(α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 9.180.000 με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από 3,0 ευρώ (όπως προκύπτει  ευρώ η ονομαστική αξία έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της Εταιρίας μετά το reverse split/συνένωση) σε  0,30 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό το συμψηφισμό ισόποσου μέρους σωρευτικών ζημιών ποσού €9.180.000, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Συνεπεία, της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε 1.020.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.400.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.
 
Στο 3ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία:

(α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού 9.000.000 Ευρώ από την Εταιρία, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 27.200.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών (με αναλογία οκτώ (8) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή (στο εξής: οι «Νέες Μετοχές»), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρίας. Η ονομαστική αξία των Νέων Μετοχών θα είναι 0,30 ευρώ.

Το ονομαστικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 8.160.000 και θα ισούται με το γινόμενο του αριθμού των Νέων Μετοχών επί την ονομαστική αξία κάθε μετοχής.

(β) την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας όπως εκείνο ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, σε χρονικό διάστημα που σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση (στο εξής, η «Τιμή Διάθεσης»). Από την αύξηση δεν θα εκδοθούν κλάσματα Νέων Μετοχών και οι Νέες Μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2013, στο βαθμό που θα επιτραπεί στην Εταιρία από την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της να διανείμει μέρισμα στους μετόχους της.