Σε δημόσια διαβούλευση με τη μορφή της πρόσκλησης προς εταιρίες, θέτει η ΝΕΡΙΤ τον απαιτούμενο χρόνο και κόστος ανάπτυξης λύσης λογισμικού (media player), η οποία θα μπορεί να υποστηρίζει την αναμετάδοση του «ζωντανού» και αποθηκευμένου οπτικοακουστικού περιεχομένου της μέσω διαδικτύου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προτάσεις και σχόλια μόνο ηλεκτρονικά, μέσα από την ιστοσελίδα της ΝΕΡΙΤ μέχρι και την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014.

Σε συνέχεια της ανοιχτής διαδικασίας διαβούλευσης, η ΝΕΡΙΤ θα αξιοποιήσει τα συμπεράσματα των προτάσεων και θα διενεργήσει διαγωνισμό, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια του συστήματος.

TAGS