Πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας ανάπτυξης λογισμικού και ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρμας προκήρυξε η ΝΕΡΙΤ.

Ο διαγωνισμός αφορά στο σύνολο του περιεχομένου των τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και διαδικτυακών Μέσων της, ενώ η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 35.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες, με αποδεδειγμένη ενασχόληση με το αντικείμενο και εφόσον πληρούν τους όρους του διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν κλειστές τεχνικές και οικονομικές προσφορές σε ξεχωριστούς φακέλους, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 432, Αγ. Παρασκευή, Τ.Κ. 15342.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ο οποίος θα διεξαχθεί την Παρασκευή 4 Απριλίου και ώρα 13.00 στο Ραδιομέγαρο της Αγ. Παρασκευής. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορριφθούν ως εκπρόθεσμες.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο  ηλεκτρονικά  μέσα από την ιστοσελίδα της ΝΕΡΙΤ.

TAGS