Όποιος θέλει να δουλεύει στην ΕΡΤ, θα πρέπει να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο της αποκλειστικής απασχόλησης.

Τουλάχιστον αυτό δείχνει η ανακοίνωση της εταιρείας την οποία παραθέτουμε:
Η διοίκηση της εταιρείας επιθυμεί, με την ανακοίνωσή της αυτή, να καταστήσει γνωστό προς όλους τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ ότι, η παράλληλη απασχόληση σε μη ανταγωνιστικά μέσα, διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες που έχει θεσπίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ, κατ΄ εφαρμογή του νόμου.
Ειδικότερα:
1. Άδεια παράλληλης απασχόλησης χορηγείται σε όλο το προσωπικό της εταιρείας με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου.
2. Δεν χορηγείται άδεια παράλληλης απασχόλησης
• Σε ανταγωνιστικά μέσα – επιχειρήσεις
- Τέτοια νοούνται τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, εταιρείες παραγωγής
& επεξεργασίας ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου και τα ραδιοτηλεοπτικά
περιοδικά
- Δεν θεωρούνται ανταγωνιστικοί φορείς οι ορχήστρες και οι χορωδίες
• Στο Δημόσιο & ευρύτερο Δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1
παρ. 1 του Ν. 3812/2009
3. Μπορεί να χορηγείται άδεια παράλληλης απασχόλησης (με απόφαση του Δ.Σ.)
• Σε μη ανταγωνιστικά μέσα – επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
• Σε μουσικούς και χορωδούς στον ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα για
περιστασιακή απασχόληση και μέχρι (4) παραστάσεις – παραγωγές το χρόνο στον αυτό εργοδότη.
• Για διδακτικό ή ερευνητικό έργο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα –σχολές.
4. Η χορήγηση άδειας παράλληλης απασχόλησης γίνεται κατ’ εξαίρεση και εφ’ όσον προκύπτει αποδεδειγμένα ότι με αυτή δεν ζημιώνονται τα συμφέροντα της ΕΡΤ.
5. Η αίτηση υποβάλλεται δύο φορές το χρόνο ήτοι το Α’ 15νθημερο του Μαΐου και το Α΄15νθήμερο του Νοεμβρίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η ζητούμενη παράλληλη απασχόληση παρουσιάζει επείγοντα χαρακτήρα.
6. Η άδεια παράλληλης απασχόλησης, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος, χορηγείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από γνώμη του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή ή του Δ/ντος Συμβούλου.
7. Σε περίπτωση μάλιστα παραβίασης του παραπάνω πλαισίου της παράλληλης απασχόλησης, η ΕΡΤ νομιμοποιείται να καταγγείλει την εργασιακή σύμβαση, χωρίςμάλιστα να καταβάλει αποζημίωση.
Aπό τη Διοίκηση της ΕΡΤ