Στη μεταβίβαση του 36% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Eurostar ΑΕ, που διαχειρίζεται το πρακτορείο τουρισμού Travel Plan, στην Express Holding AE, προχώρησε ο ΔΟΛ στις 31.3.2011 έναντι τιμήματος 3.000.807,46 ευρώ.

Μετά την πώληση του 36% ο ΔΟΛ θα διατηρεί συμμετοχή 15% στο μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας.
Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, πριν από την πώληση η Eurostar ενοποιείτο πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΔΟΛ συνεισφέροντας σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2010 το 13% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ και μετά από φόρους κατέγραφε ζημίες. Μετά την πώληση η εταιρεία δεν θα ενοποιείται πλέον στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
Η ανωτέρω πώληση εντάσσεται στο πλαίσιο της αποεπένδυσης του ΔΟΛ από δραστηριότητες μη σχετιζόμενες με το βασικό αντικείμενο της εταιρείας και της αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου των συμμετοχών της σε εταιρείες εκτός του χώρου των ΜΜΕ.