Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού τα σχέδια προεδρικών διαταγμάτων, με τα οποία ρυθμίζεται ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησης των Ανώτερων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης.

Ρυθμίζονται μεταξύ άλλων θέματα σχετικά με την έναρξη και λήξη του σχολικού έτους, τις εγγραφές και τη φοίτηση των σπουδαστών, τα διδασκόμενα μαθήματα, τη διδακτέα ύλη, τα προγράμματα διδασκαλίας, τη βαθμολογία, τις εξετάσεις και τον τύπο των τίτλων σπουδών

Επίσης καθορίζονται τα προσόντα και τα δικαιολογητικά για την πρόσληψη του διδακτικού προσωπικού των Ανώτερων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης: οι σπουδές, το καλλιτεχνικό έργο ή οι διακρίσεις που απαιτούνται, ανάλογα με το διδασκόμενο μάθημα, καθώς και τα τυπικά παραστατικά στοιχεία για τους καθηγητές των Σχολών. 

Η δημόσια διαβούλευση διενεργείται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΠΟ.Α. στον ιστότοπο της Ανοιχτής Διακυβέρνησης (www.opengov.gr) όπου κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης ή φορέας μπορεί να καταθέσει τις απόψεις του επί των παραπάνω σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων μέχρι τις 4/8/2014 και ώρα 15:00.