Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης οι οποίες θα διατεθούν στους υφισταμένους μετόχους, αποφάσισε να προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων το διοικητικό συμβούλιο της Τηλέτυπος Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεοπτικών Προγραμμάτων «MEGA CHANNEL», κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου 2015.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, σκοπός της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, είναι η άντληση κεφαλαίων ύψους 10 έως 20 εκατ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας κατά τον χρόνο της αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως.

Ο αριθμός και η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα αποφασισθεί από την επικείμενη τακτική γενική συνέλευση, στην οποία θα τεθεί το θέμα, ή έκτακτη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί για να αποφασίσει την αύξηση.

Τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές θα διατεθούν από το διοικητικό συμβούλιο κατά την ελεύθερη κρίση του, σε περίπτωση δε κατά την οποία η κάλυψη της αυξήσεως δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της καλύψεως. Κλάσματα νέων μετοχών δεν θα εκδοθούν.

Στην έκθεση, προτείνεται η παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το ΔΣ της εταιρείας για τον καθορισμό των λοιπών επιμέρους όρων της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου. Τα κεφάλαια που η εταιρεία σκοπεύει να αντλήσει από την προτεινομένη αύξηση θα χρησιμοποιηθούν, μετά την αφαίρεση των δαπανών της αυξήσεως, αποκλειστικά για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της και μέσω αυτής, του κεφαλαίου κινήσεώς της.