Παρά το γεγονός ότι η οικονομική κρίση μπορεί να δημιουργεί αυξημένη ζήτηση για εξεύρεση εργασίας και φθηνών λύσεων, η εφημερίδα μικρών αγγελιών «Χρυσή Ευκαιρία», κατέγραψε ζημιογόνο αποτέλεσμα το 2010. Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας Χρυσή Ευκαιρία Εκδόσεις Α.Ε. τον περασμένο χρόνο περιορίστηκαν σε 21,73 εκατ. ευρώ, από 24,61 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας έτσι μείωση κατά 11,7% σε ποσοστό.

Η επιχείρηση περιόρισε κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 6,47 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 7,95 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-18,6%). Συγκεκριμένα, το μεικτό περιθώριο συμπιέστηκε από το επίπεδο του 32,3% την προηγούμενη χρήση, στο 29,8%.

Τα αποτελέσματά της προ τόκων και φόρων (EBIT) ήταν ζημιά 1,56 εκατ. ευρώ έναντι κέρδους 4,33 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Η «Χρυσή Ευκαιρία» κατέγραψε ζημιά προ φόρων 4,42 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ την προηγούμενη οικονομική χρήση είχε παρουσιάσει κέρδη προ φόρων 0,54 εκατ.ευρώ. Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης το καθαρό αποτέλεσμά της ήταν ζημιά 3,75 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 0,36 εκατ. ευρώ το 2009.

Τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονται σε 35,91 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 38,9% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 92,22 εκατ. ευρώ.