Συνεχίζονται οι ζημιές για την Ελευθεροτυπία και για τον λόγο αυτό, η Μάνια Τεγοπούλου σκέφτεται να αξιοποιήσει περαιτέρω τα περιουσιακά στοιχεία της “Τεγόπουλος” ήτοι το κτίριο και το τυπογραφείο, εκτός και αν μας διαφεύγει κάτι. Σε ανακοίνωση προς το χρηματιστήριο, αναφέρεται:
Η εταιρεία εξαιτίας της συνεχιζόμενης συρρίκνωσης της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2011, συνεχίζει να παρουσιάζει αρνητικά αποτελέσματα ήτοι ζημίες μετά από φόρους 5,6 εκ. € έναντι 4,9 εκ. € το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010.
Η εταιρεία εξετάζει όλους τους πιθανούς τρόπους ενίσχυσης της καθαρής της θέσης μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η περαιτέρω αξιοποίηση περιουσιακών της στοιχείων, η δυνατότητα αύξησης του Μετοχικού της Κεφαλαίου κ.λ.π.