Η Ένωση Φορέων ΕΕΔΕ - ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα υλοποιήσει πρόγραμμα το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση καθώς και εθνικούς πόρους.

Το πρόγραμμα αφορά 705 πρώην εργαζόμενους που απολύθηκαν/αποχώρησαν την περίοδο 12/9/2013 - 12/6/2014 από 46 επιχειρήσεις του κλάδου των εκδοτικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στην Αθήνα και απευθύνεται σε όσους από τους 705 πρώην εργαζόμενους παραμένουν άνεργοι, ή εργάζονται με σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα, καθώς και σε όσους έχουν αναπτύξει δική τους επαγγελματική δραστηριότητα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση