Επιστολή στην Alpha Bank απέστειλε η μητρική εταιρεία του τηλεοπτικού σταθμού Mega, ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. κατά την οποία καταγγέλλει «καταχρηστικές ενέργειες» της τράπεζας εις βάρους του «Μεγάλου καναλιού» καθώς έγινε γνωστή η δέσμευση του ποσού των 30 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. υποστηρίζει μέσω εκτενούς επιστολής του στην εν λόγω τράπεζα ότι η εταιρεία ωθείται στην πλήρη απαξίωση και διάλυση της ενώ το προσωπικό της οδεύει στην ανεργία. Επιπλέον απηύθυνε έκκληση, προκειμένου να αποδεσμευτούν τα ποσά που είναι απαραίτητα για την εξόφληση του συνόλου των οφειλόμενων έως σήμερα μισθών και ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής:

«Κύριοι,

Εχετε προβεί σε καταγγελία του ομολογιακού δανείου πού συνάψατε την 18η Δεκεμβρίου 2012 με την εταιρεία 'ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ' και στην δέσμευση αξιών και μετρητών της εταιρείας κατά τρόπο που υπερβαίνει το κοινό μέτρο και υπεισέρχεται καταφανώς στο πεδίο της καταχρηστικότητας. Το συνολικό ποσόν το οποίο έχετε δεσμεύσει και μονομερώς εισπράξει όχι μόνο εσείς αλλά και οι θυγατρικές εταιρείες των ομολογιούχων ABC Factors και Eθνική Factors Α.Ε. υπερβαίνει τα 30.000.000 ευρώ.

Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι μετά την είσπραξη από εσάς ποσού € 5.170.378,11, σε εξόφληση όχι μόνο των τόκων εξαμήνου, αλλά και σε απομείωση του κεφαλαίου κατά ποσό πολύ υψηλότερο του προβλεπομένου στη συμφωνηθείσα αναχρηματοδότηση, η εταιρεία 'ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ' έχει εκπληρώσει σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων της και είναι ουσιαστικώς τραπεζικώς ενήμερη, λαμβανομένου υπόψη καταχρηστικού καθ' ημάς χαρακτήρα της καταγγελίας του ομολογιακού δανείου.

Επίσης η διοίκηση της εταιρείας 'ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ' έχει υποβάλει προς τις τράπεζες κατ' επανάληψη επιχειρηματικά σχέδια, στα οποία περιλαμβάνονται τόσο προτάσεις αναδιάρθρωσης του δανεισμού όσο και της εν γένει λειτουργίας της εταιρείας, τα οποία απορρίφθησαν παρότι ήσαν εύλογα και εξυπηρετούσαν τα αμοιβαία συμφέροντα, των τραπεζών και της εταιρείας.

Ως αποτέλεσμα της δεσμεύσεως των ως άνω αδικαιολογήτως υψηλού ποσού και της συμπεριφοράς των τραπεζών και των εταιρειών factoring, η 'ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ' αφενός μεν οδηγήθηκε, συνεπεία αρνήσεως των τραπεζών να εκτελέσουν τις σχετικές εντολές πληρωμής παρά την ύπαρξη διαθεσίμων, σε αδυναμία καταβολής φορολογικών οφειλών με κίνδυνο απωλείας φορολογικών ρυθμίσεων και δημιουργίας οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο, αφετέρου δε αδυνατεί να καταβάλλει τους μισθούς και τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού της και να εκπληρώσει τις απολύτως απαραίτητες υποχρεώσεις της.

Ωθείτε με τον τρόπο αυτό την εταιρεία στην πλήρη απαξίωση και διάλυση και το προσωπικό της στην ανεργία.

Σας καλούμε όπως άμεσα αποδεσμεύσετε τα τιμολόγια αξίας πού απαιτείται για την εξόφληση του συνόλου των οφειλομένων έως σήμερα μισθών και ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού της 'ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ' και την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της, ώστε να μπορέσει η εταιρεία να προβεί αμέσως στην πληρωμή των οφειλομένων μισθών.

Άλλωστε, οι απαιτήσεις αυτές ανήκουν στην εταιρεία».