MEDIA

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη νέα δημόσια ραδιοτηλεόραση

Δημοσίευση 4 Ιουλίου 2013, 21:41 / Ανανεώθηκε 4 Ιουλίου 2013, 23:52
Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη νέα δημόσια ραδιοτηλεόραση
Facebook Twitter Whatsapp

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ίδρυση του νέου φορέα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, που θα αντικαταστήσει την ΕΡΤ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ίδρυση του νέου φορέα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, που θα αντικαταστήσει την ΕΡΤ, η οποία καταργήθηκε με την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Η εταιρεία για την νέα δημόσια ραδιοτηλεόραση φέρει το όνομα ΝΕΡΙΤ ΑΕ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία Ίντερνετ και Τηλεόραση) με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, είναι δημόσια επιχείρηση που ανήκει στο δημόσιο τομέα και εποπτεύεται από το κράτος.

Σημειώνεται πως ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ύστερα από εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου, με βάση μελέτες και έρευνα αγοράς.

Η νέα δημόσια ραδιοτηλεόραση, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, είναι ανεξάρτητη από το κράτος, άλλους φορείς δημόσιας εξουσίας, φορείς που ελέγχονται από αυτούς και πολιτικά κόμματα.

Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο του νομοσχεδίου η εταιρεία αποβλέπει στην εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και επιδιώκει την ενημέρωση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού χωρίς να αποσκοπεί στην επίτευξη κέρδους.

Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της χώρας καθώς και τον απόδημο ελληνισμό και παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να λειτουργεί και σταθμούς τοπικής εμβέλειας. Επίσης προβλέπεται να προβάλλει τις εργασίες της Βουλής των Ελλήνων σε δικές της ή σε ξεχωριστές συχνότητες καθώς και ότι μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες και να συμμετέχει σε υφιστάμενες, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Οι εκπομπές της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. θα περιλαμβάνουν ποικίλα προγράμματα που θα μεταδίδουν με αντικειμενικότητα και πληρότητα τις ειδήσεις, θα διασφαλίζουν την πολυφωνική ανταλλαγή απόψεων με κάλυψη όλων των πολιτικών ρευμάτων και φορέων σκέψης, θα επιδιώκουν την κοινωνική συνοχή, θα αναδεικνύουν τον ελληνικό πολιτισμό, θα προβάλουν την πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία, θα διαφυλάσσουν την ποιότητα της ελληνικής γλώσσας και θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτές των προσώπων με προβλήματα ακοής και όρασης.

 Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι ο έλεγχος της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. ως προς το εκπεμπόμενο πρόγραμμα και την τήρηση των προγραμματικών υποχρεώσεων θα γίνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), το οποίο και έχει την υποχρέωση να δημοσιεύει σχετική έκθεση σε ετήσια βάση.

Καθιερώνεται παράλληλα το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) το νέο όργανο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., που αποβλέπει στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της εταιρείας από κάθε μορφή κυβερνητικής ή άλλης παρέμβασης. Το ΕΣ είναι επταμελές και η θητεία των μελών του εννιαετής. Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του υπουργού αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και επιλέγονται με δημόσια πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου όπου καλούνται εξειδικευμένοι φορείς του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, με διεθνή εμπειρία σε θέματα επιλογής στελεχιακού δυναμικού, να υποβάλουν προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας επιλογής των μελών του ΕΣ.

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου το Εποπτικό Συμβούλιο καταρτίζει το στρατηγικό σχέδιο της εταιρείας, το οποίο είναι δεκαετές, ενώ το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ.

Με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Δεοντολογίας με πρόεδρο της Επιτροπής τον Μεσολαβητή της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. Έργο της η εξέταση κάθε ζητήματος δεοντολογίας που υποβάλλει στην Επιτροπή λόγω σπουδαιότητας ο Μεσολαβητής, ο Διευθύνων Σύμβουλος και κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και μεταξύ άλλων η κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας για το περιεχόμενο των εκπομπών και κάθε είδους προβολών της ΝΕΡΙΤ ΑΕ.

Σε ό,τι αφορά το προσωπικό, προβλέπεται ότι η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. θα προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση αορίστου και ορισμένου χρόνου, με σύμβαση έμμισθης εντολής καθώς και με συμβάσεις έργου, ύστερα από σχετική προκήρυξη, τηρώντας τις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας. Για το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς του προσωπικού θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 12 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του άρθρου του ν. 4093/2012.

Επιπλέον, η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. θα μπορεί κατ' εξαίρεση, μετά από πρόταση του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου να αναθέτει απευθείας την εκτέλεση ορισμένου έργου σε δημοσιογράφο, σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης , λογοτέχνες ή άλλους καλλιτέχνες.

Πόροι της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. θα είναι τα έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος, από διαφημίσεις και από κάθε άλλη πηγή.

Το νομοσχέδιο υπογράφεται από τους υπουργούς Οικονομικών Γ. Στουρνάρα, Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη, Πολιτισμού Π. Παναγιωτόπουλο, Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκη, Εργασίας Γ. Βρούτση, Υποδομών Μ. Χρυσοχοίδη και Επικρατείας Δ. Σταμάτη.