Στις 26 Ιουλίου, στα 4:00 το απόγευμα θα διενεργηθεί στον Ειρηνοδικείο Αθηνών, ο πλειστηριασμός των σημάτων των εφημερίδων «Έθνος» και «Ημερησία», του ομίλου Πήγασος, ο οποίος ως γνωστό ανήκει στην οικογένεια Μπόμπολα.

Υπενθυμίζεται ότι τα σήματα των εφημερίδων είχαν δοθεί ως ενέχυρο για τη λήψη δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha Bank.

Η τιμή πρώτης προσφοράς για το «Έθνος» ορίστηκε στα 2,33 εκατ. ευρώ, ενώ για την Ημερησία στα 476.000 ευρώ.

Το ειδοποιητήριο ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Facebook ο διευθυντής της εφημερίδας «Goal» – που ανήκει στον Πήγασο- Βαγγέλης Μπραουδάκης.

Δείτε το ειδοποιητήριο:

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

THΣ 1.500/17-7-2017 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΣΗΜΑΤΩΝ

=============================================

ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ

Στις είκοσι έξι (26) Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και από ώρα (4.00) μ.μ. μέχρι ώρα (5.00) μ.μ και στο Ειρηνοδικείο Αθηνών (Κυρίλλου Λουκάρεως 14) εκτίθενται σε αναγκαστικό πλειστηριασμό ενώπιον μου ή του νομίμου αναπληρωτού μου τα παρακάτω εμπορικά σήματα της οφειλέτιδας εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που έχουν δοθεί ως ενέχυρο στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου αριθμ. 86), η οποία επισπεύδει ατομικά και υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστής Πληρωμών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων Δανειστών της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της Αvώvυμης Τραπεζικής Εταιρείας με τηv επωvυμία "AΛΦΑ TΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑIΡIΑ" και τo διακριτικό τίτλo "ALPHA BANK", δυνάμει των:

A) από 11-3-2014 σύμβασης ενεχύρασης δικαιώματων επί σήματος και εκχώρηση των απαιτήσεων ενεχύρου των σημάτων «ΕΘΝΟΣ» και «Ε.ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

και Β) από 11-3-2014 σύμβασης ενεχύρασης δικαιώματων επί σήματος για τρία (3) σήματα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» κατά τις διατάξεις του Νομ. Δ/τος της 17ης Ιουλίου / 13ης Αυγούστου 1923 περί ειδικών διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιρειών, για να εισπραχθεί απαίτηση ανερχομένη στο ποσό των (77.857.720,56) εντόκως μέχρι εξοφλήσεως.

Τιμή δε για να χρησιμεύσει ως πρώτη προσφορά κατά την ημέρα του πλειστηριασμού ορίζεται για την ομάδα με τα σήματα «ΕΘΝΟΣ» και «Ε.ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (2.355.000,00) ευρώ και για την ομάδα των τριών (3) σημάτων «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» το ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων (476.000,00) ευρώ με εγγύηση το τριάντα τοις εκατό (30%) της τιμής πρώτης προσφοράς, δηλαδή για την ομάδα σημάτων «ΕΘΝΟΣ» και «Ε.ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» το ποσό των επτακοσίων έξι χιλιάδων πεντακοσίων (706.500,00) ευρώ και για την ομάδα των τριών (3) σημάτων «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» το ποσό εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων οχτακοσίων (142.800,00) ευρώ.

Σημειώνεται ότι η πλειστηρίαση των ως άνω σημάτων θα γίνει συνολικά κατά ομάδα σήματος και δεν θα επιτραπεί η εκπλειστηριάση σε ένα μόνο σήμα της ομάδος αλλά σε ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΟΜΑΔΟΣ.-

Αθήνα 17-7-2017