Τις ενέργειες της διοίκησης προκειμένου να πετύχει την άρση των μετοχών από την κατηγορία επιτήρηση, όπου εντάχθηκε με την από 7.4.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοίνωσε ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι μετοχές της ΔΟΛ ΑΕ εντάχθηκαν στη συγκεκριμένη κατηγορία με κριτήριο τη σχέση ενοποιημένων ζημιών της χρήσεως 2010 προς την ενοποιημένη καθαρή θέση της 31.12. 2010.

Η αρνητική διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του ομίλου οφείλεται κατά κύριο λόγω, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στη δραματική μείωση των εσόδων της εκδοτικής δραστηριότητας τόσο των διαφημιστικών όσο και των εσόδων κυκλοφορίας, ως απόρροια της εκτεταμένης ύφεσης που πλήττει την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Ο όμιλος προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της δραματικής αυτής μείωσης ήδη από την προηγούμενη χρήση αφενός έχει βάλει σε εφαρμογή ένα συνολικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των δραστηριότητων του ομίλου, μέσω της συγχώνευσης λειτουργικών τμημάτων και εταιρειών καθώς και της πώλησης ή διακοπής ζημιογόνων δραστηριοτήτων, αφετέρου δε λαμβάνει μέτρα για τη δραστική περικοπή του κόστους και την προσαρμογή των εκδοτικών και διοικητικών δαπανών στις νέες συνθήκες της αγοράς.

Βασικοί στόχοι της διοίκησης του ομίλου είναι ο περιορισμός και εντέλει η αναστροφή των ζημιών και η εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων ώστε να αντιμετωπισθεί η παρούσα αρνητική οικονομική συγκυρία.
TAGS