Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των ασφαλιστικών ρυθμίσεων που περιέχονται στο άρθρο 41 του νόμου για την «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας» (ν.3996/2011), δίνει με σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης. Με τις ρυθμίσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης από τους ασφαλισμένους των Τομέων Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (πρώην ΤΑΙΣΥΤ) και του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (πρώην ΤΣΠΕΑΘ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ.

Οι ασφαλισμένοι των Ταμείων αυτών, μπορούν να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκαν με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, συντάκτη ή του υπαλλήλου, εφόσον για την απασχόλησή τους αυτή, υπείχαν υποχρέωση ασφάλισης στον εν λόγω Τομέα και δεν πραγματοποιήθηκε.

Ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία έτη συνολικά, ενώ αναγνώριση χρόνου ασφάλισης μπορεί να κάνουν και όσοι έχουν αναγνωρίσει στο παρελθόν με παλαιότερες ρυθμίσεις λιγότερα από τρία έτη ασφάλισης και μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου των τριών ετών.

Για τους ασφαλισμένους στον Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου πραγματοποιείται με καταβολή εισφοράς που ανέρχεται σε ποσοστό 15% για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα και υπολογίζεται επί του 50πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως έχει διαμορφωθεί κατά το μήνα υποβολής της αίτησης.

Η εξαγορά πλασματικού χρόνου στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης γίνεται με την καταβολή εισφοράς 4 % για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα και υπολογίζεται επί του 50πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως έχει διαμορφωθεί κατά το μήνα υποβολής της αίτησης για αναγνώριση.

Για τους ασφαλισμένους στον Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου πραγματοποιείται με καταβολή εισφοράς που ανέρχεται σε ποσοστό 16% για αναγνωριζόμενο μήνα ασφάλισης και υπολογίζεται στις συνολικές αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης, πριν από την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης, οι οποίες όμως αποδοχές δεν μπορούν να είναι κατώτερες του 50πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως έχει διαμορφωθεί κατά το μήνα υποβολής της αίτησης.

Το ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται είτε εφάπαξ μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης για αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης, είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις ίσες με τους μήνες ασφάλισης που αναγνωρίζονται και οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 36.

Το ανώτατο όριο χρονικού διαστήματος των 3 ετών που είναι δυνατόν να αναγνωρισθεί, ισχύει για ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31-12-2010.

Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 το σύνολο του χρόνου αναγνώρισης δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει:

Τα 4 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το 2011

Τα 5 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το 2012

Τα 6 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το 2013

Τα 7 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το έτος 2014 και εφεξής.