Ζημιές ύψους 91 εκατ. ευρώ, οι οποίες είναι μεγαλύτερες από εκείνες της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του 2010 κατά 45%, κατέγραψαν την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2011 οι πέντε μεγαλύτεροι, εισηγμένοι στο χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρηματικοί όμιλοι έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών, καθώς απώλεσαν περί το 28% των εσόδων τους.  Η περαιτέρω πτώση των κυκλοφοριών των εντύπων και των διαφημιστικών εσόδων, ως αποτέλεσμα της γενικότερης οικονομικής κρίσης, οδήγησαν στην εμφάνιση υψηλότερων ζημιών και την επιδείνωση των δεικτών γενικής και άμεσης ρευστότητας, αλλά και στη διόγκωση της δανειακής επιβάρυνσης. 

Σύμφωνα με τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις τους, οι εταιρείες Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη (ΔΟΛ), Πήγασος, Η Καθημερινή, Αττικές Εκδόσεις και Χ. Κ. Τεγόπουλος, οι οποίες αποτελούν τις πέντε μεγαλύτερες βάσει εσόδων, εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις του κλάδου, την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2011 πραγματοποίησαν, από κοινού με τις θυγατρικές τους, συνολικές πωλήσεις ύψους 311,9 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι της ίδιας χρονικής περιόδου του 2010 (435,5 εκατ. ευρώ) κατά 28,4%, εν μέρει λόγω της εκποίησης σειράς δραστηριοτήτων και του συνακόλουθου περιορισμού του αριθμού των ενοποιούμενων επιχειρήσεων. 

Συγχρόνως, παρ΄ όλο που τα αποτελέσματά τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν μικρή βελτίωση λόγω αυξημένων έκτακτων εσόδων και μειωμένων αντίστοιχων επιβαρύνσεων, σημειώθηκε επιδείνωση:

* Των αποτελεσμάτων προ φόρων κατά 20,5 εκατ. ευρώ (-88,2 εκατ. ευρώ από -67,7 εκατ. ευρώ). Η ποσοστιαία αύξηση των ζημιών προ φόρων είναι 30,4%.

* Των καθαρών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας, κατά 28,1 εκατ. ευρώ (-91 εκατ. ευρώ από -62,9 εκατ. ευρώ). Η ποσοστιαία αύξηση των ενοποιημένων καθαρών ζημιών είναι 44,7%.

* Των καθαρών αποτελεσμάτων, αφαιρουμένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας, κατά 28,2 εκατ. ευρώ (-89,8 εκατ. ευρώ από -61,6 εκατ. ευρώ). Η ποσοστιαία αύξηση των καθαρών ζημιών που αναλογούν στις μητρικές εταιρείες ανέρχεται σε 45,7%.

Το μεικτό περιθώριο συρρικνώθηκε από το 21,8% στο 20,1%. 

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των πέντε ομίλων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας, περιορίστηκαν λόγω των αυξημένων ζημιών στο επίπεδο των 140,7 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν πλέον στο 18,2% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 774,3 εκατ. ευρώ. 

Τα αποτελέσματα ανά επιχείρηση ποικίλλουν φυσικά, αλλά κατέγραψαν ζημιές και οι πέντε, σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων. 

Αναλυτικά: 

ΔΟΛ: Ζημιά 33,2 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία ΔΟΛ σε ενοποιημένη βάση πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 100,3 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι του 2010 (149,9 εκατ. ευρώ) κατά 33,1%. Εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που έχουν διακοπεί, η μείωση είναι 24,8%. Κατέγραψε EBITDA -22,7 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων -32,9 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη -33,24 εκατ. ευρώ και μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας καθαρά κέρδη -32,4 εκατ. ευρώ (έναντι -29,4 εκατ. ευρώ).Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου έγιναν αρνητικά (-10,8 εκατ. ευρώ), ενώ το ενεργητικό ανήλθε σε 208,7 εκατ. ευρώ. 

Πήγασος: Ζημιά 25,6 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία Πήγασος σε ενοποιημένη βάση πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 86,3 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι του 2010 (128,2 εκατ. ευρώ) κατά 32,7%, λόγω και της ρευστοποίησης, εν τω μεταξύ, συμμετοχών της σε άλλες εταιρείες. 
Κατέγραψε EBITDA -9,6 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων -28,7 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη -25,6 εκατ. ευρώ και μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας καθαρά κέρδη -25,4 εκατ. ευρώ (έναντι -17,5 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου περιορίστηκαν σε 40,5 εκατ. ευρώ και αναλογούν στο 16,8% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (241,5 εκατ. ευρώ). 

Η Καθημερινή: Ζημιά 10,4 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία Η Καθημερινή σε ενοποιημένη βάση πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 47,7 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι του 2010 (61,8 εκατ. ευρώ) κατά 23% - εν μέρει λόγω ρευστοποίησης μεριδίου σε άλλη επιχείρηση. Κατέγραψε EBITDA -5,3 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων -10,1 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη -10,4 εκατ. ευρώ και μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας καθαρά κέρδη -10,2 εκατ. ευρώ (έναντι κέρδους 1,7 εκατ. ευρώ). Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου (99,3 εκατ. ευρώ) αντιστοιχούν στο 54,1% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (182,4 εκατ. ευρώ). 

Αττικές Εκδόσεις: Ζημιά 0,2 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία Αττικές Εκδόσεις, η οποία διεύρυνε τις συμμετοχές της σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, σε ενοποιημένη βάση πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 45,2 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι του 2010 (48,2 εκατ. ευρώ) κατά 6,3%. 

Κατέγραψε EBITDA +1,6 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων +0,5 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη -0,2 εκατ. ευρώ και μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας καθαρά κέρδη -0,3 εκατ. ευρώ (έναντι -1,4 εκατ. ευρώ). Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου (4 εκατ. ευρώ) αντιστοιχούν στο 8,2% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (49,3 εκατ. ευρώ). 

Χ. Κ. Τεγόπουλος: Ζημιά 21,5 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία Χ. Κ. Τεγόπουλος σε ενοποιημένη βάση πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 32,5 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι του 2010 (47,4 εκατ. ευρώ) κατά 31,5%. Κατέγραψε EBITDA -13,9 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων -17 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη -21,5 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας επίσης -21,5 εκατ. ευρώ (έναντι -15,3 εκατ. ευρώ). 

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου (8 εκατ. ευρώ) αντιστοιχούν στο 8,6% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (92,4 εκατ. ευρώ).