Νέο σύστημα υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 φέρνει το νομοσχέδιο για τη δημιουργία του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή ως τμήμα του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας.

Για όσους δεν καταφέρουν να συνταξιοδοτηθούν έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, θα ισχύσει νέα μέθοδος η οποία με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί σε ακόμη χαμηλότερες συντάξεις.

Το νέο σύστημα υπολογισμού της σύνταξης, όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, θα ισχύει υποχρεωτικά για όσους έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά μετά την 1/1/2001. Για τους παλαιότερους ασφαλισμένους θα τους αγγίξει αν δεν βγουν στη σύνταξη μέχρι το τέλος του 2014. Αν βγουν μετά από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, η επικουρική σύνταξη θα υπολογίζεται:

-Με τον σημερινό τρόπο υπολογισμού για το χρονικό διάστημα εργασίας του κάθε εργαζόμενου έως και το 2014

-Με τον νέο τρόπο υπολογισμού για το χρονικό διάστημα εργασίας από την 1η Ιανουαρίου του 2015 και μέχρι την ημέρα συνταξιοδότησης.

Το νέο σύστημα υπολογισμού, είναι το λεγόμενο διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο των κατηγοριών αυτών  τηρούνται σε ατομικές μερίδες όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό της επικουρικής σύνταξης που θα παίρνει ο ασφαλισμένος, θα εξαρτάται από τις εισφορές που έχει πληρώσει κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου και δεν θα υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές αναπλήρωσης όπως ισχύει σήμερα (σ.σ συντελεστής αναπλήρωσης είναι ένα ποσοστό το οποίο πολλαπλασιάζεται με τις συντάξιμες αποδοχές για να προκύψει η επικουρική σύνταξη.

Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο θα διαμορφώνεται με βάση

α) τα δημογραφικά δεδομένα

β) το ποσό συσσώρευσης των εισφορών με επιτόκιο που καθορίζεται από το ποσοστό μεταβολής του μισθού των εργαζομένων

γ) την μεταβιβασιμότητα ή μη της σύνταξης και

δ) το επιτόκιο προεξόφλησης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  αναπροσαρμόζεται ετήσια η σύνταξη με στόχο τη μη δημιουργία ελλειμμάτων στο ταμείο.  Μέχρι 31-3-2012 εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής,  με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του νέου τρόπου υπολογισμού της σύνταξης.

Στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης που θα ιδρυθεί έως την 1η Ιουλίου του 2012 θα ενσωματωθούν τα ακόλουθα ταμεία:

α) το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ),

β)  οι τομείς του Tαμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ),

γ) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι τομείς αυτού  «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ»,

δ) το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ)  ως προς την  επικουρική ασφάλιση,

ε) οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και

στ) o Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τους κατ’ επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του.


Αρίστος Οικονομίδης