Τη διανομή μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2011, αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ. Τη διανομή μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2011, αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ.