Αίτηση για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης της κατά 100% θυγατρικής της Alapis, ΚΠ Μαρινόπουλος ΑΕ, υπέβαλε η GlaxoSmithKline AEBE.

Όπως ανακοινώθηκε, η αίτηση έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί την 07.03.2012 ενώπιον του αρμοδίου Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκουσία δικαιοδοσία).