Κυβέρνηση και τρόικα αφήνουν για αργότερα τον οριστικό καθορισμό του πλαφόν συμμετοχής των ιδιωτών στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ορίζοντας μόνο ότι αυτό το ποσοστό θα πρέπει να είναι - όταν ορισθεί - υψηλότερο του 10%.


Για τις τράπεζες στις οποίες οι μέτοχοι θα συμμετάσχουν πάνω από το ποσοστό αυτό στην ΑΜΚ το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς δεν θα επηρεασθεί. Αντίθετα στις τράπεζες των οποίων οι μέτοχοι - παλιοί και νέοι - δεν θα καταφέρουν να συμμετάσχουν σε ποσοστό πάνω από το όριο που τελικά θα προσδιορισθεί σε μερικούς μήνες και θα είναι πάνω από το 10%, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα παρέμβει και θα συμμετάσχει στην αύξηση με κοινές μετοχές καθορίζοντας έτσι και το νέο ιδιοκτησιακό τους καθεστώς για μία περίοδο έως και πέντε χρόνια.

Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή του ΤΧΣ θα γίνει με ειδικές κοινές μετοχές των οποίων η ψήφος θα περιορίζεται στα στρατηγικής σημασίας ζητήματα όπως οι πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού, συγχωνεύσεις, κ.λ.π. ενώ στην δεύτερη περίπτωση το ΤΧΣ θα έχει πλήρη διακαιώματα ψήφου. Στο διάστημα της πενταετίας οι μέτοχοι θα έχουν την δυνατότητα να προχωρήσουν σε αγορά των μετοχών του ΤΧΣ. Όλα αυτά βέβαια αφορούν τις τράπεζες οι οποίες θα κριθούν βιώσιμες και θα καταθέσουν business plan τα οποία και θα τηρούν υπό την εποπτεία της ΤτΕ.

Το Σχέδιο νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος» κατατέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου.

Όπως αναφέρεται, με τις διατάξεις με τις τροπολογίας εισάγονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις για την εφαρμογή των δράσεων που προβλέπει το Μνημόνιο Συνεννόησης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, οι οποίες αποβλέπουν στην εξυγίανση και δημιουργία υγιούς τραπεζικού τομέα, ιδίως μετά την ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων που θα προκύψει ως συνέπεια της συμμετοχής των ιδιωτών στην αναδιάρθρωση του χρέους (PSI).

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 1 αντιμετωπίζονται τα θέματα οργάνωσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, διασφαλίζοντας αφενός τα συμφέροντα του μετόχου και την σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και αφετέρου την επιχειρηματική αυτονομία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Με τις διατάξεις, αλλάζει η οργανωτική δομή για να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην αντιμετώπιση των τρεχόντων ζητημάτων και ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν τον τρόπο συμμετοχής του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυμάτων και την άσκηση των συναφών δικαιωμάτων του.

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων και αντιμετωπίζονται και αντιμετωπίζονται πρακτικά ζητήματα ορθής εφαρμογής των μέτρων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων που θεσπίστηκαν πρώτη φορά με το ν. 4021/2011.

Με τις διατάξεις του άρθρου 3 ρυθμίζονται θέματα του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων που αφορούν τη διοίκησή του (σύνθεση ανά Σκέλος και θέματα ασυμβίβαστων, απαρτίας, ειδικής πλειοψηφίας). Παράλληλα, προβλέπονται διατάξεις για τη διασφάλιση ελάχιστων αποθεματικών στο Σκέλος Εγγύησης Καταθέσεων και για τη διαχείριση των αποθεματικών του.

Ειδικότερα, τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας:

- Αίρεται ο περιορισμός της δυνατότητας του Ταμείου να συνάπτει δάνεια, να εκδίδει ομόλογα και άλλα εμπορικά αξιόγραφα οποιασδήποτε φύσης.

- Επανακαθορίζονται τα όργανα διοίκησης του Ταμείου (το ταμείο διοικείται εφεξής από πενταμελές Γενικό και τριμελές Εκτελεστικό Συμβούλιο αντί από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που ισχύει σήμερα), προβλέπεται η διαδικασία επιλογής και διορισμού των μελών τους, οι αρμοδιότητές τους, ο τρόπος καθορισμού της αποζημίωσης τους κτλ.

Παράλληλα, τροποποιούνται – συμπληρώνονται επίσης διατάξεις του ν.3601/2007 σχετικά με τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, επαναπροσδιορίζονται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις των πιστωτικών, έναντι του πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες θα πρέπει να είναι εφεξής ίσες με το εκάστοτε ισχύον ποσοστό, αντί ίσες με το 8% που ισχύει, επί του συνόλου των σταθμισμένων κατά κίνδυνο χρηματοδοτικών ανοιγμάτων    


Πηγή: capital.gr