Την επιβολή προστίμων που φτάνουν τα 68.000 ευρώ αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στον πρόεδρο της Μηχανικής, Πρόδρομο Εμφιετζόγλου, στην εταιρεία Σελόντα και σε δύο χρηματιστηριακές εταιρείες επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα, ενέκρινε και την υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την Sciens.

Αναλυτικά τα πρόστιμα

- 40.000 ευρώ στην εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» για τη μη δημοσιοποίηση σημαντικών μεταβολών σε προβλέψεις αποτελεσμάτων που ανακοινώθηκαν από την παραπάνω εκδότρια εταιρεία για τη χρήση που έληξε 31.12.2007.
- 18.000 ευρώ στον Πρόεδρο και μέτοχο της «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.», Πρόδρομο Εμφιετζόγλου, για παραβάσεις διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολής σημαντικής συμμετοχής του επί των δικαιωμάτων ψήφου στην παραπάνω εταιρεία.
- 5.000 ευρώ στην εταιρεία «ΖΑΧΑΡΙΑΣ Γ. ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ» για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς.
- 5.000 ευρώ στην εταιρία «SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ» για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς.

Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας «SCIENS INTERNATIONAL ACQUISITION I LTD» προς τους μετόχους της «SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

Ανακάλεσε, μετά από αίτημα της ΓΣ των μετόχων της εταιρίας «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ A.Ε.Π.Ε.Υ.», την άδεια παροχής των επενδυτικών υπηρεσιών της διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό και της αναδοχής χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3606/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

 Ανακάλεσε τις άδειες λειτουργίας των Α.Ε.Ε.Δ «ΒΕΚΤΟΡ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» με έδρα την Αλεξάνδρεια του Νομού Ημαθίας, «ΑΓΗΣ» με έδρα την Λάρισα και «GN» με έδρα την Αθήνα, μετά από αίτημα της Γ.Σ. των μετόχων τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Τέλος, προχώρησε στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «ANALYSIS SIGNA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ», με έδρα την Σπάρτη, διότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις της άδειας λειτουργίας.