Καθαρές ζημιές ύψους 2,5 δισ. ευρώ εμφάνισε η Marfin Popular Bank το 2011 λόγω της απομείωσης των ελληνικών ομολόγων και των αυξημένων προβλέψεων.


Η τράπεζα προχώρησε στη διαγραφή του 60% της ονομαστικής αξίας των ελληνικών ομολόγων που κατέχει λόγω του PSI+, ύψους 1.969 εκατ. ευρώ. Οι προβλέψεις για το δανειακό χαρτοφυλάκιο ανήλθαν στα 1.151 εκατ. ευρώ από 266 εκατ. ευρώ το 2010.

Τα λειτουργικά κέρδη πριν τις προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 3,2% στα 388 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 1.037 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,5%. Τα λειτουργικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων προσωπικού, παρέμειναν στα ίδια επίπεδα.

Πηγή: Ναυτεμπορική