Από την Τετάρτη 15η Φεβρουαρίου, αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 2.450.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών της Dionic ΑΕΒΕ, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό 735.000 ευρώ, κατόπιν της μετατροπής 98 ομολογιών σε 2.450.000 μετοχές, δυνάμει των όρων του υφιστάμενου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) της εταιρείας. Όπως ανακοινώθηκε, το ΜΟΔ είναι έκδοσης 08/10/2010, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και με τιμή μετατροπής 0,40 ευρώ ανά μετοχή.

Το ΔΣ του ΧΑ, κατά τη συνεδρίαση της 10/02/2012, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 2.450.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών της εταιρείας.

Με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας, ορίζεται η 3η εργάσιμη μέρα, που θα ακολουθήσει της ημερομηνίας εγκρίσεως εισαγωγής των ανωτέρω μετοχών απο το ΔΣ του ΧΑ, ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο ΧΑ.

Από την ίδια ημερομηνία, οι ανωτέρω μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ).