Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι έχει ολοκληρώσει την πώληση της θυγατρικής της τράπεζας στην Αυστραλία, (Bank of Cyprus Australia Ltd «BOCA»), στην Bendigo and Adelaide Bank Limited.

Το τίμημα πώλησης εκτιμάται σε περίπου 105 εκατ. ευρώ. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η πώληση έχει θετική επίδραση 280 εκατ. περίπου στα ρευστά διαθέσιμα του Συγκροτήματος. Περαιτέρω, η πώληση έχει θετική επίδραση στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος.

Συγκεκριμένα, η πώληση έχει θετική συνεισφορά της τάξης των 80 εκατ. ευρώ στο προσωρινό κεφαλαιακό απόθεμα (capital buffer) της Τράπεζας Κύπρου όπως υπολογίστηκε στην Κεφαλαιακή ’σκηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών («EBA») και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Το κέρδος του Συγκροτήματος από την πώληση υπολογίζεται σε περίπου 9 εκατ. ευρώ.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2011, τόσο τα δάνεια όσο και οι καταθέσεις της BOCA ανέρχονταν σε 1,1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συγκροτήματος ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2011, η απόφαση για πώληση της BOCA ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του Συγκροτήματος για την περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυσή του και αύξηση των ρευστών διαθεσίμων του.


Πηγή: Ναυτεμπορική