Μειωμένα εμφανίστηκαν τα κέρδη του ομίλου Τιτάν σε σύγκριση με αυτά του 2010.  Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν στα 11 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών του ομίλου, το 2011, ανήλθε σε 1.091 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 19%, σε σύγκριση με το 2010. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), υποχώρησαν κατά 23%, στα 243 εκατ. ευρώ.  

Όπως ανακοινώθηκε, αρνητική επίδραση στα τελικά αποτελέσματα του ομίλου είχε, επίσης, η ενδυνάμωση του ευρώ, κατά τη διάρκεια του έτους, η οποία οδήγησε σε αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές, που περιόρισαν τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), του ομίλου κατά 13 εκατ. ευρώ. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο κύκλος εργασιών θα είχε μειωθεί κατά 16%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα είχαν μειωθεί κατά 19%.  

Το 4ο τρίμηνο του 2011, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 22%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), υποχώρησαν κατά 58%, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία, ύψους 42 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 5 εκατ. ευρώ, το τελευταίο τρίμηνο του 2010.   

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου επιβαρύνθηκαν κατά 19 εκατ. ευρώ, λόγω απομείωσης περιουσιακών στοιχείων και κατά 9 εκατ. ευρώ από το κόστος της υλοποίησης διετούς σχεδίου αναδιοργάνωσης των λειτουργιών του ομίλου.